Rad na visini – obuka i vežba

Tim Evropske asocijacije zaštite na radu je u sklopu inicijative za unapređenje veština i bezbednosti, organizovao 15.03.2024. godine obuku bezbednog rada na visni, koja se sastojala iz dva dela. Teorijske obuke u svečanoj sali Fakulteta tehničkih nauka i praktične obuke na pripremljenom poligonu i MSA vozilu. Obuka je obuhvata: bezbednost na radu na visini, pravilno korišćenje zaštitne opreme, tehnike penjanja i kretanja na visini. Kombinacija teoretskog i pokazno praktičnog dela izvršen je značajan doprinos profesionalnim obukama u sticanju dodatnih znanja, veština i sagledavanju sistemskih rešanje koje za cilj imaju bezbednost i zaštitu svih zaposlenih tokom obavljanja radnih aktivnosti na visini, odnosno u skučenom prostoru.

 

Učesnike obuke je dočekala i pozdravila dr Bojana Zoraja. Svojim uvodom je upoznala sa planiranom agendom, kao i budućim akcijama Evropske asocijacije zaštite na radu.

Bojan Bijelić (Fakultet zaštite na radu u Nišu) održao je predavanje na temu: Rad na visini – zakonska regulativa i mere zaštite. Upoznao je prisutne da su padovi sa visine jedan od najveći uzrok povreda sa smrtnim ishodom, kao i da su čak 2/3 padovi sa male visine. Pokazao je da statistički povrede usled pada su najzastupljenije i u drugim državama, poput SAD, Velike Britanije, Australije, Singapura i dr. Rad na visini je i Međunarodna organizacija rada (MOR) u svojim preporukama još 1937. godine je definisala mere bezbedan rad na visini, napomenuo je Bojan Bijelić. Sa zakonskim regulativama rada na visini u navedenim državama, kao i u Srbiji bio je sledeći segment predavanja. Visina pada značajno utiče na krajnji ishod. Iako je npr. medicina znatno napredovala procenat uspešnosti spasavanja povređenih pri padu sa visine nije se menjao. Trenutnim propisima u Srbiji visina koja se ističe za rad na visini je 2 m, čime se zanemaruju niže visine sa koje padovi mogu imati teške povrede, ističe Bijelić. U sledećem segmentu predavanja detaljno je razradio hijerhiju kontrole mera za sprečavanja pada sa visine. Od eliminacija, preko substitucije, inženjerske kontrolne mere, preko adniminstrativne kontrolne mere i na samom kraju, kao poslednja, lična zaštitna oprema. Poslednji segment predavanja obrađivao je preduslove za rad na visini: lekarske preglede, obuka za bezbedan rad na visini, oprema za rad na visini, priprema za obavljanje posla i dozvole za rad na visini. Spašavanje i traume zaposlenih koji su pali su takođe teme koje su obrađene. Dok je na samom kraju izvršen prikaz i način korišćenja opreme za zaštitu od pada.

Predavanje Georgi Stankov (stručnog lica iz kompanije MSI) odnosilo se na primere dobre prakse i organizacije rada na visini uz detaljan prikaz načina korišćenja opreme za zaštitu od pada. U svom predavanju predstavio je koncept od 4 faktora za sprečavanje pada sa visine. Napomenuo je da integralnost primene mera protiv pada i važnosti uključenosti svih u primenu mera protiv pada, kao i spašavanja zaposlenog nakon pada. Pripremljena procedura ili scenario spašavanja i pružanja prve pomoći može biti presudno za život povređenog. U trenucima kada se nesreća desi, nema previše vremena za delovanje. Stoga, jako je bitna priprema i planiranje spašavanje povređenih. Sledeći i najveći deo njegovog predavanja odnosio se na vrste, načine adekvatnog odabira i na kraju korišćenja lične zaštitne opreme protiv pada.

 

U poslednjem teoretskom predavanjau Miodrag Meseldžija (Tarkett) se zahvalio svima i dao uvod u praktičan deo BZR radionice. Prezentovao je primere i iskustva iz prakse. Sumirao prethodno navedeno u predavanjima, analizirao trenutno stanje i uporedio sa stanjem u Švajcarskoj.

Georgi Stankov (stručnog lica iz kompanije MSI) je nakon toga kroz praktičan prikaz korišćenja lične zaštitne opreme protiv pada, kao i drugih mera zaštite pri radu na visini vršio praktičnu obuku bezbednog rada na visini. U toku interaktivna vizuelna demonstacje koristio je specijalizovano vozilo kompanije MSA, kao i razne vrste zaštitni opasača, užadi i druge opreme protiv sprečavanja od pada. Prikazani su različiti tipovi zaštitnih opasača, načini i uslovi za njihov odabir, kao i korišćenje. Uporednim prikazom prezentovane su prednosti svakog pojedinačnog tipa zaštitnog opasača u zavisnosti od njegovog tipa i namene.  Predstavljeni su najnoviji uređaji za praćenje uslova rada u zatvorenim prostorima, kao i načinima njihovog elektronskog praćenja i analize,  kao i čuvanja i sinhronizacije podataka “on cloud”.

Na kraju je izvršena celokupan prikaz od stavljanja zaštitnog opasača, preko spuštanja zaposlenog u dubinu, do njegovog bezbednog izvlačenja.

 

Kroz razmenu iskustava i dobre prakse, aktivno učešće u ovoj inicijativi omogućeno je unapređenje veština i mogućnosti da se doprinese bezbednosti na radu svakog učesnika.

 

Vladan Mitrović, struk. mast. inž. znr.

Predavanje o novom Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu
Bezbednost i zdravlje na radu pri uslovima visokih i niskih temperatura – radionica i iskustva EU