Poslodavci su, bez obzira na njihovu veličinu, odgovorni za bezbednost onih koje zapošljavaju. Bez konkretnih direktiva i uputstava, zaposleni su izloženi riziku povrede. U ovom slučaju, poslodavci su odgovorni za nastalu štetu. Da biste izbegli nesreće i kreirali bezbedna radna mesta, bez obzira na vašu delatnost, BORA ZAŠTITA ima rešenje za vas.

Bezbednost i zdravlje na radu

1. KONSALTING:

– Usluge lica za bezbednost i zdravlje na radu (BZR)
– Procena rizika i izrada akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini
– Izrada programa obuke za bezbedan i zdrav rad
– Izrada pravilnika o pravima, obavezama i odgovornostima u oblasti BZR
– Izrada elaborata o uređenju gradilišta
– Izrada pravilnika o sredstvima lične zaštite na radu
– Stručna podrška poslodavcu u oblasti BZR
– Izrada programa unapređenja sistema BZR poslodavca
– U građevini organizujemo izradu Plana preventivnih mera za investitore
– Organizujemo usluge specijaliste medicine rada.

2. NADZOR NA GRADILIŠTIMA

– Pružamo usluge Koordinatora za vreme izvođenja radova
– Vršimo nadzor i koordinaciju u primeni mera BZR za izvođače radova

3. EDUKACIJA:

– osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
– organizovanje osposobljavanja za pružanje prve pomoći
– edukacija poslodavaca i menadžera svih nivoa u oblasti BZR
– seminari, savetovanja i stručne rasprave po pitanjima bezbednosti i zdravlja na radu i druge vrste edukacije u oblasti BZR

4. MERENJA, PREGLEDI I ISPITIVANJA:

– Organizujemo prethodne i periodične lekarske preglede zaposlenih
– Organizujemo preventivni i periodični pregled i ispitivanje opreme za rad i električne instalacije
– Organizujemo preventivno i periodično ispitivanje uslova radne okoline

Ekspertiza i pravne usluge

– Svim poslodavcima koji sami obavljaju poslove bezbednosti i zdravlja na radu, kao licencirana kuća sa iskustvom, pomažemo da u potpunosti urede svoju dokumentaciju iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i dajemo smernice i savete za adekvatno upravljanje ovim sistemom, u skladu sa Zakonom
– Pružamo stručnu pomoć poslodavcima i zaposlenima, u pravilnoj primeni opštih akata u odnosu na propise kojima je uređena oblast zaštite na radu
– Pružamo konsultantske usluge u vođenju upravnog, prekršajnog i krivičnog postupka
– Dajemo mišljenje u vezi praktične primene propisa kojima se uređuju pitanja zaštite na radu

Lična zaštitna sredstva i oprema

Svojim kupcima pružamo izbor lične zaštitne opreme vrhunskog kvaliteta koja je u skladu sa evropskim standardima i poseduje odgovarajuće ateste i sertifikate. Za avansne uplate nudimo najpovoljnije cene i isporuku u najkraćem roku. Pružamo mogućnost savetovanja pri izboru HTZ opreme u skladu sa Vašim potrebama. Kontaktirajte nas za dalje informacije: borazastita@gmail.com

Protivpožarna zaštita

– Usluge referenta zaštite od požara
– Izrada pravila o zaštiti od požara
– Izrada programa osnovne obuke iz zaštite od požara
– Održavanje osnovne obuke radnika iz zaštite od požara sa proverom znanja
– Izrada Sanacionog plana kod požara
– Organizujemo konsalting iz oblasti zaštite od požara (savetovanje pri izboru sistema i sredstava za dojavu i gašenje požara)
– Organizujemo izradu plana zaštite od požara