Predavanje o novom Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu

Nakon 18 godina, Skupština Republike Srbije usvojila je nov Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu . Usvajanjem novog zakona očekuje se veći nivo bezbednosti zaposlenih na radnom mestu. Povodom novog  Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu  koji je nedavno stupio na snagu (7. maja 2023. godine). U svečanoj sali fakulteta Tehničkih Nauka u Novom Sadu 8. juna održano je predavanje sa ciljem bližeg upoznavanja sa promenama koje je doneo novi zakon kao i novi Pravilnik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline.

 

Predavanje je održano u organizaciji  fakulteta Tehničkih Nauka i Evropske asocijacije zaštite na radu govorilil su  dr Maja Petrović i dr Dragan Živanić koji su predstavili promene u okviru  novog  Pravilnik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline, dok je promene vezane za nov Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu  predstavio gospodin Miodrag Meseldžija.

 

Prvo što možemo primetiti  u zakonu je uvođenje novih izraza i definicija koje do sada nismo  imali, pa tako zakon sada  prepoznaje i lica koji se samozapošljavaju (vlasnici radnji koji sami obavljaju prijavljenu delatnost), sada se preciznije definišu  pojmovi kao što su: rad u dubini, rad na visini, radno mesto sa povećanim rizikom i rad od kuće, rad na daljinu sl. koji su do sada stvarali nedomuice kod mnogih poslodavaca.

 

Zakon je doneo  novine i delu obavljanja poslova zaštite na radu. Jedna od većih promena je i ukidanje pojma lice za bezbednost i uvođenje novih pojmova: Savetnik za bezbenost i zdravlje na radu i Saradnik za bezbednost i zdravlje na radu.

 

Neke od najvažnijih novina koje je doneo zakon su:

-Pregled i ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija (ovo ispitivanje do sada nije bilo jasno definisano i obično je stvaralo konfuziju kako nije bilo definisano ko ispituje? Kada  i kako ispituje?)

– Ukoliko pri postupku pregleda i provere opreme za rad ispitivač zaključi  da oprema nije bezbedna za rad dužan je da istu obeleži i obavesti poslodavca i savetnika ili saradnika za bezbednost da se na predmetnoj opremi zabranjuje rad sve do otklanjanja nepravilnosti.

– Obuka zaposlenih za radna mesta bez povećanog rizika će od sada morati da se vrši najmanje jednom u tri godine, dok je za radna mesta sa povećanim rizikom i dalje najmanje jednom u godini dana. Pored obuke za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu poslodavac će vršiti i obuku zaposlenih za upotrebu lične zaštitne opreme.

– Jedna od najvećih novina je svakako uvođenje dozvola za rad za visokorizične poslove kao što su rad na visini, rad u dubini, rad na energetskim objektima i sl. Za sada nije definisana forma dozvole. Ko je izdaje? Šta sadrži? Na koji period se izdaje? Na poslodavcu je da sam odredi formu dozvole. Zaposleni ima pravo da odbije rad ukoliko mu nije izdata adekvatna dozvola.

– Organizovanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu je takođe pretrpelo promene, uvedeni su termini Savetnik za bezbenost i zdravlje na radu i Saradnik za bezbednost i zdravlje na radu. U zavisnosti od delatnosti kojom se poslodavac bavi, a koja je definisana zakonom, određuje se potreban broj savetnika odnosno saradnika za bezbednost i zdravlje na radu. Saradnik odnosno savetnik će ubuduće imati licence za obavljanje poslova koje će morati da obnavlja.

– Lekarske preglede će od sada vršiti svi zaposleni kod poslodavca. Zaposleni na radnim mestima sa povećanim rizikom će kao i do sada vršiti lekarski jednom godišnje. Lekarski pregled će vršiti i zaposlni koji rad obavljaju noću. Rokovi i postupci lekarskih pregleda biće definisani pravilnikom

– Veća ovlašćenja su dobili inspektori te su sada u obavezi da zabrane rad kod poslodavca ukoliko uoče nepravilnosti koje ugrožavaju život i zdravlje zaposlenog.

– Novim zakonom su povećane kazne za poslodavce i odgovorna lica.

 

U narednom periodu očekuje se niz novih pravilnika koji će bliže definisati pojedine promene donesene novim zakonim Poslodavcima je ostavljen period od 2 godine da svoje poslovanje usklade sa novim zakonom.

 

Božidar Simeunović, dipl. inž. znr.

Predavanje inspekcije rada Kolubarskog okruga o sezonskim radnicima
Rad na visini – obuka i vežba