Preporuke za rad ugostiteljskih objekata u sklopu primene mera prevencije širenja COVID19

Preporuke  za  rad  ugostiteljskih   objekata   u   sklopu primene mera prevencije širenja COVID19 U skladu sa merama Republičkog štaba za vanredne situacije o ponovnom početku rada pojedinih uslužnih delatnosti, donosimo predlog neophodnih mera prevencije sprečavanja širenja COVID19 (korona     virus) vezano za rad     ugostiteljskih i objekata za pripremu i dostavu hrane.

Rad ugostiteljskih i  objekata  za  pripremu  i  dostavu  hrane  se  može  obavljati  na sledeći način:
1. Dostava hrane na kućnu adresu
2. Šalterska prodaja hrane i pića (kiosci i dr.)
3. Rad ugostiteljskih objekata na otvorenom (bašte)
4. Rad ugostiteljkih objekata u zatvorenom prostoru.

Otvaranje navedenih uslužnih delatnosti treba sprovoditi fazno – u skladu sa epidemiološkom situacijom na teritoriji Republike Srbije, kao i na lokalnim nivoima, imajući u vidu mogućnost sprovođenja navedenih mera i drugih važećih propisa i preporuka donetih od strane kriznih štabova  i  stručnih  službi,  kao  i nivo pridržavanja propisanih mera od stane vlasnika,  zaposlenih,  gostiju  i  korisnika usluga, što se mora pratiti putem nadležnih inspekcija (sanitarna, turistička,tržištna i dr.)

Organizacija i sprovođenje rada  ugostiteljskih  i  objekata  za  pripremu  i  dostavu hrane mora biti takva da se na minimum svede mogućnost prenošenja virusa SARS-COV-2 (korona virus), između gostiju i korisnika, kao i zaposlenih u ovim delatnostima primenom i stalnim nadzorom nad sprovođenjem ključnih mera prevencije :
– socijalnog i fizičkog distanciranja,
– nošenja lične zaštitne opreme i
– pojačane dezinfekcija.

MERE PREVENCIJE U OKVIRU UPRAVLJANJA I RADA OBJEKATA:
1. Napraviti plan rada u  pogledu  organizacije  funkcionisanja  u  uslovima  primene neophodnih mera zaštite.
2. Obezbediti potrebnu  količinu  propisane  lične  zaštitne  opreme  za zaposlene i dezinfekcionih sredstava za zaposlene i korisnike.
3. Obavezno nošenje lične zaštitne  opreme  svih  zaposlenih  tokom  radnog  procesa  (maske,  radne  uniforme  i   po   potrebi   rukavice).   Zaposleni   koji  direktno komuniciraju ili uslužuju goste i korisnike poželjno je da koriste i vizir.
4. Gosti u ugostiteljske objekte moraju ulaziti sa maskom, koja se mora nositi i prilikom preuzimanja hrane i pića putem kućne dostave ili šalterske prodaje. Bez maski u prostoru objekta mogu boraviti samo gosti dok su za svojim stolom. U svim ostalim prilikama boravka u prostoru objekta, dolaska/odlaska, naručivanja, preuzimanja, plaćanja na pultu, korišćenja sanitarnih prostorija, gosti moraju nositi masku (ili drugi vid zaštitne pokrivke za nos i usta).
5. Pre korišćenja vode za piće u objektu, otvoriti sve slavine i pustiti da voda ističe srednjim mlazom sve dok se ne ispusti cela zapremina vode u cevima, odnosno dok voda ne poprimi svoje uobičajene karakteristike (izgubi eventualno prisutnu boju i mutnoću i ustali joj se temperatura). U slučaju da je voda izmenjenih karakteristika i nakon detaljnog ispiranja, potrebno je obratiti se Korisničkom centru JKP “Vodovod Valjevo” na tel.: 014221583.
6. Pre početka rada, potrebno je sprovesti pranje, čišćenje i dezinfekciju prostora, pribora i opreme, kao i provetravanje prostorija.
7. Na ulazu u objekat postaviti dezo-barijere i dozere za dezinfekciju ruku za obaveznu dezinfekciju pri ulasku u objekat (u skladu sa mogućnostima –beskontaktni dozeri).
8. Raspored   stolova   u   zatvorenom   ili   otvorenom   prostoru   ugostiteljskih objekata organizovati tako  da  razmak  između  gostiju  koji  sede  za  istim  ili  susednim  stolovima,  ne  bude  manji  od  propisane  socijalne   distance   od   2   metra.U  suprotnom  obezbediti   fizičke   barijere   (od   pleksiglasa   ili   drugog punog materijala) koji će deliti prostor između stolova.
9. Pojačati higijenske mere u celom objektu. Pranje obavljati sredstvima koja se redovno koriste uz češću primenu mera dezinfekcije prostora, površina i predmeta, posebno onih koji se često dodiruju (kvake, pultovi, ručke ormarića,sudopere, stolovi, stolice, prekidači za svetlo, slavine, ključevi i sl.). Povremeno obaviti i dezinfekciju pristupnih prilaza objektu. Sto i stolice nakon odlaska gosta obavezno dezinfikovati.
10. Izbaciti  iz  upotrebe  posluživanje  gostiju  kečapa,senfa,  soseva,  ulja,   slanika,  šećera,čajeva  i  sl.  iz  posuda  za  zajedničku  upotrebu,kao  i  samousluživanje pribora iz zajedničkih gondola.
11. Koristiti papirne menije za jednokratnu upotrebu,koji se bacaju posle svakog gosta ili evuntualno menije za višekratnu upotrebu, pogodne za dezinfekciju,koji se moraju dezinfikovati posle svakog gosta. Može se koristiti i isticanje menija na površinama vidljivim gostima kako bi se smanjio kontakt sa mogućim kontaminiranim površinama
12. Kontrolisati postupak pranja posuđa – obavezno mašinsko pranje ili, ako za to nema uslova, pranje deterdžentom na što višoj temperaturi uz završnu dezinfekciju namenskim dezinfekcionim sredstvom.
13. Pri korišćenju dezinfekcionih sredstava voditi računa o pravilnoj primeni u skladu sa uputstvom proizvođača vezano za namenu, koncentraciju, način primene i neophodno kontaktno vreme. STROGO VODITI RAČUNA DA DEZINFEKCIONO SREDSTVO NE DOĐE U KONTAKT SA HRANOM!!!
14. Prilikom pripreme hrane potrebno je pridržavati se uobičajenih principa dobre higijenske prakse u pripremi i manipulaciji hranom, sa ciljem smanjenja uvek prisutnih rizika za sve bolesti prenosive hranom.
15. POSEBNU PAŽNJU OBRATITI NA KORIŠĆENJE SANITARNIH PROSTORIJA
• Na  ulaznim  vratima  u  sanitarne   prostorije   postaviti   obaveštenje   o   obaveznoj  dezinfekciji  ruku  pre   i   nakon   korišćenja.   Opciono   i   ispred   ulaznih vrata u sanitarne prostorije postaviti dozer sa dezinfekcionim sredstvom.
• Kontrolisati    ulazak    posetilaca     u     sanitarne     prostorije     –     ulazak dozvoljen samo po jednoj osobi;
• Prilikom ulaska, osoba mora imati masku ;
• Na ulazu i prilikom izlaska osoba mora izvršiti dezinfekciju ruku;
• U   sanitarnim   prostorijama   moraju   biti   na   raspolaganju   tečni    sapun,    topla  voda  i  jednokratni  papirni   ubrusi   za   ruke   ili   aparat   za   sušenje ruku,kao   i   dozer   sa   dezinfekcionim   sredstvom   za   ruke   na    bazi    70%   alkohola  (opciono  drugi  preporučeni  dezinficijens)   –   u   skladu   sa   mogućnostima preporučuju su beskontaktni dozeri;
• Više puta u toku dana (minimalno na svakih 30 minuta rada), sprovesti  čišćenje  i   dezinfekciju   sanitarnih   prostorija,   podova   i   svih   površina  sa kojima se dolazi u kontakt.
16. Obezbediti obeležena mesta za higijensko odlaganje otpada u objektu i bašti –  upotrebljenih  maski,  rukavica  i  dr.  otpada  –kesa  u   kanti   sa   pedalom   za   nožno  otvaranje.  Otpad   se   sakuplja   u   odgovarajuće   kese   koje   se   dalje   tretiraju u skladu sa procedurom za upravljanje uz propisane mere zaštite.
17. Ugostiteljske objekte redovno provetravati,u skladu  sa  vremenskim  prilikama, prirodnim putem (otvaranjem prozora).Ne koristiti veštačku ventilaciju zatvorenog centralizovanog tipa, kao i klimatizaciju u objektima u koliko se radi o split sistemu (sistem u kome vazduh cirkuliše unutar prostorije prolaskom kroz unutrašnju jedinicu klima uređaja bez razmene istog sa spoljnim svežim vazduhom).
18. U svim ugostiteljskim objektima, u skladu sa mogućnostima, odvojiti postupke naplate usluga od poslova usluživanja hrane (zaposleni koji poslužuje hranu i piće ne treba da obavlja naplatu usluge) .
19. U postupku naplate usluga favorizovati beskontaktno plaćanje karticama (korisnik prislanja karticu automatu za očitavanje, bez dodirivanja iste od strane zaposlenog). Ako se usluga plaća gotovinom, neophodna je dezinfekcija ruku/rukavica nakon svake naplate, a pre bilo koje druge radnje.
20. ZA KORISNIKE USLUGE PO TIPU PORUDŽBINE (šaltersko izdavanje, kiosci) ukoliko je moguće razdvojiti postupak naručivanja i plaćanja od postupka izdavanja proizvoda – poslove obavljaju dve osobe na različitim pultovima uz poštovanje socijalnog distanciranja. Obavezna je dezinfekcija ruku i pulta posle svakog kupca, kao i nakon svake pojedinačne radnje ( nakon svake naplate,a pre izdavanja narudžbine u situacijama kada to radi ista osoba). U skladu sa mogućnostima, postaviti pregrade/zaštitu između zaposlenih i korisnika, od pleksiglasa ili drugog materijala koji se može prati i dezinfikovati. U skladu sa mogućnostima jasno obeležiti puteve  pristupa i udaljavanja od  objekta, kako  bi   se   izbeglo   stvaranje   gužvi,   uz   poštovanje   socijalne   distance održavanja  rastojanja  između  klijenata  od   najmanje   2m,dok   čekaju   na   uslugu naplate ili preuzimanja hrane i  pića  (npr.  vidljivo  označavanje  linijama  na  asfaltu).
21. Na vidnim mestima postaviti obaveštenje sa merama prevencije (održavanje rastojanja, nošenje maski i rukavica prilikom preuzimanja, dezinfekcije ruku, uz preporuku kratkog zadržavanja).
22. Na spoljnoj strani pultova dostupno kupcima, postaviti dozer pumpu ili pumpicu sa raspršivačem sa dezinfekcionim sredstvom.
23. Na vidnim mestima postaviti obaveštenje sa merama prevencije (održavanje rastojanja,   nošenje   maski   i   rukavica   prilikom    preuzimanja,    dezinfekcije   ruku, uz preporuku kratkog zadržavanja).
24. Na spoljnoj strani pultova dostupno kupcima, postaviti dozer pumpu ili pumpicu sa raspršivačem sa dezinfekcionim sredstvom.

DOSTAVA HRANE I PIĆA – KETERING:
1. Zaposleni je dužan da prilikom dostave nosi masku i rukavice (poželjno i vizir).
2. Obavezno najaviti dolazak (telefonom ili javljanjem na interfon).
3. Prilikom predaje porudžbine držati što veću moguću distancu od klij nata od najmanje 2m dok čekaju na uslugu naplate ili preuzimanja hrane i pića (npr. vidljivo označavanje linijama na asfaltu).

DOSTAVA HRANE I PIĆA – KETERING:
1. Zaposleni je dužan da prilikom dostave  nosi  masku  i  rukavice  (poželjno  i  vizir).
2. Obavezno najaviti dolazak (telefonom ili javljanjem na interfon).
3. Prilikom predaje porudžbine držati što veću moguću distancu od klijenta.
4. Nakon primanja gotovine  od  korisnika,  obavezno  izvršiti  dezinfekciju rukavica.
5. Higijenu i dezinfekciju vozila za dostavu treba sprovoditi što češće (preporučljivo nakon svakog završenog “kruga dostave”).

LIČNA HIGIJENA ZAPOSLENIH:
1. Najvažnija je higijena ruku, što podrazumeva češće pranje  ruku,  sapunom  i  vodom,   najmanje   20   sekundi   a   obavezno   nakon   korišćenja   toaleta,    pre pripreme,  služenja  ili  konzumiranja   hrane,   nakon   kašljanja,   kijanja   i   korišćenja  maramica  za  nos,  kontakta   sa   površinama   koje   se   često   dodiruju,  pre stavljanja i  nakon  skidanja  rukavica,  nakon  kontakta  sa  gostima  ili  korisnicima usluga i dr. Nakon pranja, dezinfikovati ruke (preporučuju se dezinficijensi na bazi 70% alkohola).
2. Izbegavati dodirivanje očiju, usta i nosa.

POSLODAVAC JE U OBAVEZI DA OBAVESTI ZAPOSLENE O POTREBI:
1. Praćenja sopstvenog zdravstvenog stanja i prijavljivanja u slučaju  pojave  simptoma   respiratorne   ili   crevne   bolesti   i   povišene   telesne   temperature,   uz  obavezu  telefonskog   javljanja   pretpostavljenom,   i   obaveznog   nedolaska   na posao i daljeg postupanja u skladu sa zvaničnim preporukama.
2. Korišćenja lične zaštitne opreme (maska, radna uniforma, prema potrebi rukavice,  a  u  slučajevima  u   kojima   nije   moguće   izbeći   blizak   kontakt,   manje   od 2 m i vizir)
3. Poštovanja socijalne distance –udaljenost od 2m u skladu  sa  mogućnostima  tokom svih procesa rada, ali i tokom pauza.
4. Sprovođenja mera pojačane lične higijene, posebno češćeg  pranja  i  dezinfekcije ruku.
5. Sprovođenja mera pojačane opšte higijene – češće pranje i  dezinfekcija prostora, površina, opreme.
6. Redovnog provetravanja prostora.

POSLODAVAC IMA OBAVEZU DA:
1. Sprovodi praćenje  zdravstvenog  stanja  zaposlenih  pri  dolasku  na  posao  (u  skladu   sa   mogućnostima   –   putem   beskontaktnog   merenja    telesne    temperature  ili praćenjem pojave simptoma bolesti).
2. Odmah udalji sa radnog mesta zaposlene kod kojih su se  ispoljili  simptomi  bolesti-   povišena   telesna    temperatura,    simptomi    (čak    i    blagi)   respiratorne ili crevne bolesti.
3. Prostor  u  kome  je  boravila  takva  osoba   provetriti,   detaljno   dezinfikovati sve  površine,   predmete,   pribor   i   opremu   namenskim   dezinfekcionim  sredstvima u skladu sa uputstvom  proizvođača,  uz  obavezno  korišćenje  lične  zaštitne opreme.
4. Zaposlene koji su bili u bliskom kontaktu (obavljali poslove na manje od 2 m rastojanja) sa osobom kod koje je potvrđena  COVID-19  infekcija  se  smatraju  izloženim  i  dalji  postupak   je   u   skladu   sa   preporukama   nadležnih   zdravstvenih institucija.
5. Organizuje češće kraće pauze za odmor zaposlenih za vreme  rada,  obzirom  na  obavezu  nošenja  lične  zaštitne  opreme   i   potrebu   dosledne   primene   drugih   mera prevencije, što dodatno zamara i opterećuje zaposlene.
6. Dosledno sprovodi odredbe ZAKON o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službeni glasnik RS”, broj 15/2016) i Pravilnika o obaveznim zdravstvenim pregledima određenih kategorija zaposlenih lica u objektima pod sanitarnim nadzorom, obaveznim i preporučenim zdravstvenim pregledima kojima podležu određene kategorije stanovništva (“Sl. glasnik RS”, br. 3/2017)- sanitarni pregledi Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu(“Sl. glasnik RS”,br. 30/2010) i Pravilnika o obliku i sadržaju znaka zabrane pušenja i znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru, načinu isticanja tih znakova, obrascu izveštaja o povredi zabrane pušenja, vrsti potrebnih dokaza o pušenju i načinu na koji se oni prikupljaju i na koji se utvrđuje prisustvo duvanskog dima u prostoru u kome je pušenje zabranjeno, kao i o obrascu za naplatu novčane kazne na licu mesta (“Sl. glasnik RS”, br. 73/2010 i 89/2017), Zakona o bezbednosti hrane (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009 i 17/2019) , sprovodi dosledno procedure i uputstva DHP,DPP i HACCP sistema . Navedene preporuke će se u skladu sa odlukama Republičkog i Gradskog štaba za vanredne situacije, stanjem na terenu i faznom pristupu u organizaciji i radu ugostiteljskih objekata prilagođavati i po potrebi dopunjavati i menjati…

Preporuke na sajtu grada Valjeva:

ПРЕПОРУКE ЗА РАД УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА У СКЛОПУ-converted