Pravilnik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline (Službeni glasnik RS, br. 15/2023 )

Novi Pravilnik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 15/2023 od 24.2.2023. godine, i stupa na snagu 4.3.2023.

 

Ovim pravilnikom donete su značajne promene u oblasti pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline.

 

Prve promene su nastale u delu definisanja opreme za rad koja podleže preventivnim i periodičnim pregledima i proverama.

 

Za razliku od prethodno pravilnika sada sve dizalice bez obzira na nosivost, kao i na načina pogona, bilo da je ručni ili mehanizovani spadaju u opremu koju je potrebno pregledati i proveravati.

 

Kod visećih skela, koja na vertikalnim površinama zgrada, na fasadama zgrada, gradilištima i u objektima namenjenim za radne i pomoćne prostorije služi za dizanje i spuštanje zaposlenih i materijala, zajedno sa sistemom vezivanja zaposlenih u cilju sprečavanja pada sa visine dodato je da spadaju u opremu koju je potrebno pregledati i proveravati bez obzira na način pogona, mehanizovani ili ručni pogon. Za razliku od starog pravilnika gde je bilo definisano samo za viseće skele na mehanizovan pogon.

 

U opremi za preradu i obradu drveta, plastičnih i sličnih materijala dodata je i oprema koja prerađuje metala. Takođe, promenjen je način postavljanja opreme. Po starom pravilniku odnosilo se na fiksno postavljenu opremu, dok se sada odnosi na opremu koja je privremeno ili na duži vremenski period postavljena i/ili oslonjena.

 

Dodata su tri nove grupa opreme za rad koja podleže pregledu i proveri:

– Građevinska oprema, na mehanizovani pogon, koja se koristi za unutrašnji transport – vuču, potiskivanje, dizanje, spuštanje, prenošenje, sabijanje, razastiranje, podbušivanje materijala i tereta.

– Uređaji neprekidnog transporta (transporteri) za prenos tereta;

– tehnološke linije i druga kombinovana oprema za rad koja predstavlja funkcionalnu tehnološku celinu, a sadrži neki od tipova opreme za rad iz tač. od 1) do 12) ovog člana, pri čemu se pregleda i proverava kao jedinstveno postrojenje;

 

Stručni nalaz korisniku opreme za rad, sada se mora izdati najkasnije u roku od 30 dana od dana obavljenog pregleda i provere opreme za rad. Dok poslodavac u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu pravnom licu sa licencom mora da stavi na raspolaganje neophodnu dokumentaciju i obezbeđuje sve uslove za nesmetan i bezbedan rad.

U sadržini stručnog nalaza dodata je jedna novina.  Potrebno je navesti i priložiti kopije izveštaja o ispitivanju i drugu atestnu dokumentaciju, za uređaje koji pripadaju pregledanoj tehnološkoj liniji, čiji je pregled i provera obuhvaćen drugim propisima. Dok verifikaciju otklanjanja nedostataka može vršiti isključivo pravno lice sa licencom.

 

U rokovima za preventivne preglede i provere opreme za rad dodato je da je potrebno vršiti i posle remonta stacionarne opreme nakon otklanjanja nedostataka utvrđenih od strane pravnog lica sa licencom, nakon smrtne ili teške povrede na radu zaposlenog pri korišćenju opreme za rad, posle naložene mere inspektora rada, kao i ukoliko dođe do bilo kojih promena na opremi za rad koje utiču na bezbedan i zdrav rad zaposlenih.

 

Velika novina je smanjenje roka za periodične preglede i provere privremene električne instalacije sa uređajima, opremom i priborom, koji se umesto u roku od godinu dana od dana prethodnog pregleda, sada obavljaju u roku od šest meseci od dana prethodnog pregleda i provere.

 

Novina u preventivnim i periodičnim ispitivanjima uslova radne okoline je da se njihova realizacija vrši prema Planu i programu monitoringa uslova radne okoline, koji obavezno sadrže merna mesta, parametre za praćenje i periodiku ispitivanja. Plan i program monitoringa uslova radne okoline izrađuje pravno lice sa licencom u skladu sa aktom o proceni rizika i u saradnji sa poslodavcem. Ukoliko tokom vremena dođe do promena koje utiču na uslove radne okoline, neophodno je izvršiti ažuriranje Plana i programa monitoringa. Ažuriranje Plana i programa monitoringa vrši pravno lice sa licencom u saradnji sa poslodavcem. Poslodavac u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu pravnom licu sa licencom stavlja na raspolaganje akt o proceni rizika i drugu neophodnu dokumentaciju i podatke za izradu Plana i programa monitoringa uslova radne okoline.

 

Ispitivanja uslova radne okoline se, po pravilu, vrše u uslovima kada rade svi tehnološki kapaciteti (oprema za rad, instalacije za klimatizaciju, provetravanje i sl.), što se posebno navodi u stručnom nalazu.

 

Ispitivanja uslova radne okoline se vrši u skladu sa Planom i programom monitoringa uslova radne okoline i prihvaćenom metodologijom, propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, tehničkim propisima i standardima.

 

Preciziran je način ispitivanje mikroklime u radnoj prostoriji u zavisnosti od njene veličine. Ispitivanje mikroklime u radnoj prostoriji čija je površina do 100 m² vrši se najmanje na jednom mernom mestu, a u radnoj prostoriji čija je površina veća od 100 m² ispitivanje se vrši najmanje na svakih sledećih 100 m² po jedno merenje.U slučaju kada to tehnološki proces zahteva, ili se u prostoriji nalazi više tehnologija, broj mernih mesta se određuje prema zahtevima tehnološkog procesa i karakteristikama objekta.

Novina u ispitivanju hemijskih štetnosti u radnoj okolini je preciziranjem načina vršenja uzimanja uzoraka. Vrši se uzimanje jednog uzorka u zoni najdalje od 5 m od izvora štetnosti, odnosno na radnom mestu najbližem izvoru štetnosti na visini 1,5 m iznad poda radnog mesta. Ako je utvrđena koncentracija hemijskih štetnosti iznad dozvoljenih koncentracija, ispitivanje se nastavlja uzimanjem uzoraka na svakih sledećih 5 m od prethodnog mesta ispitivanja, u koncentričnim krugovima, u četiri smera od izvora štetnosti, sve dok ispitivanja ne pokažu koncentraciju hemijske štetnosti ispod dozvoljenih koncentracija.

 

Na radnim mestima na kojima je u postupku ispitivanja utvrđena koncentracija hemijskih štetnosti iznad dozvoljenih koncentracija poslodavac je dužan da sprovede sve preventivne mere, u cilju smanjenja koncentracija utvrđenih hemijskih štetnosti, a nakon sprovođenja preventivnih mera vrši se ponovno ispitivanje radi procene rizika.

 

Oblast ispitivanja vibracija je novim pravilnikom detaljnije precizirana. Navedeno je da ispitivanje vibracija obuhvata merenje, analizu i upoređivanje izmerenih veličina sa dozvoljenim vrednostima u cilju zaštite lica koja su izložena njihovom štetnom dejstvu. Dok se ispitivanje vibracija vrši na dodirnim površinama opreme za rad, radnim površinama, podovima i alatima na kojima se pojavljuju vibracije, a sa kojima zaposleni dolazi u neposredan dodir.

 

Kao i za stručni nalaz o pregledu i proveri opreme za rad, definisano je da i stručni nalaz izvršenom ispitivanju uslova radne okoline izdaje najkasnije u roku od 30 dana od dana obavljenog ispitivanja. Određeno je da verifikaciju otklanjanja nedostataka može vršiti isključivo pravno lice sa licencom.

 

Novim pravilnikom je definisano da preventivna ispitivanja uslova radne okoline moraju započeti sa danom započinjanja rada tehnološkog procesa i moraju se obavljati na svaka tri meseca, nezavisno od ispitivanja planiranih Planom i programom monitoringa uslova radne okoline. Preventivna ispitivanja uslova radne okoline obavljaju se i nakon otklanjanja nedostataka utvrđenih od strane pravnog lica sa licencom, posle naložene mere inspektora rada i ukoliko dođe do bilo koje promene koja može uticati na uslove radne okoline, nezavisno od ispitivanja planiranih Planom i programom monitoringa uslova radne okoline.

 

Velika novina u okviru periodičnih ispitivanja uslova radne okoline je promena roka za radna mesta sa povećanim rizikom, gde se mora vršiti najkasnije u roku od dve godine od dana prethodnog ispitivanja.

 

Poslodavci i pravna lica kojima su izdate licence za pregled i proveru opreme i ispitivanje uslova radne okoline, dužni su da svoje poslovanje usklade sa odredbama ovog pravilnika u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

 

Pravilnik možete preuzeti ovde: Pravilnik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline

 

Vladan Mitrović, mast. struk. inž. znr.

EU za Srbiju otpornu na katastrofe
Međunarodni dan bezbednosti i zdravlja na radu - 28. april