Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju vibracijama

Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju vibracijama je objavljen u u “Službenom glasniku RS”, br. 86/2019 od 6.12.2019. godine, a stupio je na snagu 14.12.2019.

Ovim izmenama i dopunama su izvršene sledeće promene:
– U Pravilniku o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju vibracijama (,,Službeni glasnik RSˮ, broj 93/11) u članu 2. stav 2. briše se.
– Posle člana 10. dodaju se naziv iznad člana i član 10a, koji glase: ,,Odstupanja Član 10a U slučaju kada je izloženost zaposlenih mehaničkim vibracijama obično niža od akcionih vrednosti iz člana 3. stav 1. tačka 2) i člana 4. stav 1. tačka 2) ovog pravilnika, ali koje se tokom vremena značajno menjaju i povremeno prelaze graničnu vrednost izloženosti, dozvoljena su povremena kratkotrajna prekoračenja dnevne granične vrednosti izloženosti, pod uslovom da: 1) poslodavac preduzme sve preventivne mere bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa ovim pravilnikom kako bi se rizik smanjio na najmanju moguću meru; 2) prosečna nedeljna izloženost za 40 sati ne prelazi dnevnu graničnu vrednost izloženosti; 3) poslodavac ima dokaze da je kod tih radova rizik za zaposlenog manji nego ako je zaposleni radio pri graničnoj vrednosti dnevne izloženosti; 4) poslodavac, na osnovu procene rizika, obezbeđuje odgovarajući zdravstveni nadzor zaposlenima koji obavljaju ove poslove. Poslodavac je dužan da o svim odstupanjima obavesti inspekciju rada. Poslodavac uz obaveštenje prilaže dokaze o ispunjavanju uslova iz stava 1. ovog člana. Poslodavac je dužan da otkloni odstupanja odmah nakon što prestanu da postoje okolnosti koje ih prouzrokuju. Poslodavac je dužan da svake četvrte godine preispita razloge i ispunjavanje uslova za odstupanja i da o tome obavesti inspekciju rada.”
– U Prilogu 2. VIBRACIJE CELOG TELA, u tački 1. Procena izloženosti dodaje se stav 3, koji glasi: ,,U pomorskom saobraćaju uzimaju se u obzir samo vibracije s frekvencijom većom od 1 Hz.

Pravilnik mozete preuzeti ovde: Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o BZR pri izlaganju vibracijama

Vladan Mitrović, spec. struk. inž. znr.

Predlog novog Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu u skupštini
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom