Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 86/2019 od 6.12.2019. godine, a stupio je na snagu 14.12.2019. godine.

Izvršene su sledeće promene ovim izmenama i dopunama pravilnika:
– U Pravilniku o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom („Službeni glasnik RS”, br. 106/09 i 93/13) u članu 3. stav 2. posle reči: „Radno mesto” dodaju se reči: „sa ekranom”, a reči: „prostor namenjen za obavljanje poslova kod poslodavca u” zamenjuju se rečima: „radno mesto na”.
– Stav 3. menja se i glasi: „Zaposleni, u smislu ovog pravilnika, jeste zaposleni koji koristi opremu za rad sa ekranom kao važno sredstvo za rad u okviru poslova koje uobičajeno obavlja, najmanje pola svog radnog vremena.”
– U članu 4. reči: „na kojima se koristi oprema za rad” brišu se.
– U članu 5. stav 1. posle reči: „radnom mestu” dodaju se reči: „sa ekranom”.
– U stavu 3. posle reči: „promenu radnih aktivnosti” dodaju se reči: „koje smanjuju obim rada sa ekranom”.
– U članu 6a stav 4. menja se i glasi: „Uput za pregled vida (Obrazac 1.) i Uput za ciljani oftalmološki pregled (Obrazac 2.) odštampani uz Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom („Službeni glasnik RS”, br. 106/09 i 93/13) zamenjuju se obrascem Uputa za pregled vida (Obrazac 1.) i obrascem Uputa za ciljani oftalmološki pregled (Obrazac 2.), koji su odštampani uz ovaj pravilnik i koji čine njegov sastavni deo”.
– U Pregledu mera za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom dodaje se uvodna napomena, koja glasi: „Uvodna napomena: U Pregledu mera za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom navedeni su zahtevi koje mora ispunjavati radno mesto sa ekranom iz člana 3. ovog pravilnika.” U tački 1.4.4. reči: „koji žele da ga koriste” zamenjuju se rečima: „kojima je potreban”. U tač. 2.1.1., 2.2.2., 2.3.1., 2.3.2., i 2.4.1. posle reči: „radno mesto”, u određenom padežu, dodaju se reči: „sa ekranom”, u odgovarajućem padežu. U tački 2.2.1. posle reči: „i okoline” dodaju se reči: „u pozadini”, a posle reči: „poslova i” dodaje se reč: „vizuelne”.

Pravilnik mozete preuzeti ovde: Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o BZR pri koriscenju opreme sa ekranom

Vladan Mitrović, spec. struk. inž. znr.