Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju biološkim štetnostima

Izmena i dopuna Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju biološkim štetnostima je objavljena u “Službenom glasniku RS”, br. 115/2020 od 11.9.2020. godine, a stupa na snagu 19.9.2020. godine.

Izvršene su sledeće izmene i dopune pravilnika:

– U Pravilniku o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju biološkim štetnostima (,,Službeni glasnik RSˮ, broj 96/10) u članu 4. stav 2. reči: „povreda i oštećenja” zamenjuju se rečima: „povreda ili oštećenja”. U stavu 4. reči: „opasnosti i štetnosti” zamenjuju se rečima: „opasnosti ili štetnosti”.

– U članu 7. stav 2. tačka 6) reč: „obuhvata” zamenjuje se rečju: „obuhvataju”.

– U članu 14. posle stava 6. dodaje se novi stav 7, koji glasi: „Pojedinačni zdravstveni karton za svakog zaposlenog vodi se i čuva u skladu sa propisima o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva.” Dosadašnji st. 7. i 8. postaju st. 8. i 9. U dosadašnjem stavu 9. koji postaje stav 10. posle reči: „zdravstvenom stanju” dodaju se reči: „i izlaganju”. Dosadašnji st. 10. i 11. postaju st. 11. i 12.

– Klasifikacija bioloških štetnosti (Prilog 3.), Pregled mera i nivoa izolovanja (Prilog 4.) i Pregled mera i nivoa izolovanja za industrijske procese (Prilog 5.) odštampani uz Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju biološkim štetnostima (,,Službeni glasnik RSˮ, broj 96/10), zamenjuju se odgovarajućom Klasifikaciom bioloških štetnosti (Prilog 3.), odgovarajućim Pregledom mera i nivoa izolovanja (Prilog 4.) i Pregledom mera i nivoa izolovanja za industrijske procese (Prilog 5.), koji su odštampani uz ovaj pravilnik i koji čine njegov sastavni deo.

Ceo pravilnik mozete preuzeti ovde: Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju biološkim štetnostima


Bora zaštita

Kampanja za bezbedan i zdrav rad
Forum „Kovid 19 - bеzbеdnost i zdravljе na radnom mеstu u vrеmе pandеmijе“