Izmene i dopune pravilnika pri korišćenju opreme za rad i izlaganju elektromagnetnom polju i veštačkim optičkim zračenjima

Krajem 2021. godine u Služ benom glasniku RS br. 130/2021 od 29.12.2021. godine izvršene su izmene i dopune tri pravilnika. Izmenjeni su pravilnici o preventivnim merama bezbednosti i zdravlja na radu pri korišćenju opreme za rad, pravilnik o preventivnim merama pri izlaganju  optičkim zračenjima i pravilnik o preventivnim merama pri izlaganju hemijskim materijama.

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad

Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 130/2021 od 29.12.2021. godine, a stupio je na snagu 6.1.2022. U Pravilniku o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad izvršene su izmene i dopune u cilju još boljeg preciziranja i detaljnijeg pojašnjenja ovog dela bezbednosti i zdravlja na radu. Kao npr. Definisanje korišćenja opreme i područje opasnosti za rad, tako da glasi: „korišćenje opreme za rad jesu sve aktivnosti koje se odnose na opremu za rad kao što su pokretanje ili zaustavljanje, odnosno njena upotreba, transportovanje, popravljanje, izmena, održavanje, servisiranje i naročito čišćenje; područje opasnosti jeste područje unutar opreme za rad i/ili u njenoj okolini, u kojem za zaposlenog koji je izložen opasnostima i/ili štetnostima postoji rizik za njegovu bezbednost i/ili zdravlje;”.

Izmene i dopune pravilnika možete preuzeti ovde: Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o prev. mer. BZR pri korišćenju opreme za rad

 

Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju veštačkim optičkim zračenjima

Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 130/2021 od 29.12.2021. godine, a stupio je na snagu 6.1.2022. U Pravilniku o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju veštačkim optičkim zračenjima („Službeni glasnik RS”, br. 120/12 i 29/13 – ispravka), u članu 7. stav 2. posle reči: „zračenju prekoračene” dodaju se reči: „ili da mogu biti prekoračene”. Dok se u članu 8. tačka 3) zapeta i reči: „kao i značenje tih rezultata” zamenjuju se rečima: „i/ili merenja uz objašnjenje njihovog značenja i mogućih opasnosti i štetnosti koji mogu nastati usled izlaganja veštačkom optičkom zračenju”. Najviše izmena je bilo u članu 10. U članu 10. posle stava 3. dodaju se novi st. 4. i 5, koji glase: „Rezultati praćenja zdravstvenog stanja zaposlenih čuvaju se u odgovarajućem obliku kojim se obezbeđuje mogućnost naknadnog uvida uz poštovanje obaveze o poverljivosti podataka o ličnosti. Svakom zaposlenom potrebno je na lični zahtev obezbediti pristup njegovim podacima o zdravstvenom stanju i rezultatima praćenja zdravstvenog stanja.” Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 6. i 7. U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 7. u tački 3) podtačka (4) posle tačke na kraju dodaju se reči: „Služba medicine rada može predložiti da se izvrši lekarski pregled izloženih lica.”

Izmene i dopune pravilnika možete preuzeti ovde: Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o prev. mer. BZR pri izlaganju vestackim optickim zracenjima

 

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju elektromagnetskom polju

Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 130/2021 od 29.12.2021. godine, a stupio je na snagu 6.1.2022. godine. Izmene i dopune su manjeg obima, kako u glavnom delu pravilnika, tako i u prilogu pravilnika.

Izmene i dopune pravilnika možete preuzeti ovde: Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o prev. mer. BZR pri izlaganju elektromagnetnom polju

 

Vladan Mitrović, mast. struk. inž. znr.

Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
EU za Srbiju otpornu na katastrofe