Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu („Sl. glasniku RS“, br. 113/2017)

U „Sl. glasniku RS“, br. 113/2017 objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu (u daljem tekstu: Izmena) koji se primenjuje od 25. decembra 2017. god.

Članom 1. dopunjuje se čl. 35. Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 i 13/17 – US) dodaje se stav 2. koji glasi:

„Poslodavac je dužan da na osnovu ugovora o radu ili drugog ugovora o obavljanju poslova zaključenog u skladu sa ovim zakonom podnese jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje u roku propisanom zakonom kojim se uređuje Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, a najkasnije pre stupanja zaposlenog i drugog radno angažovanog lica na rad.”.

Prema stavu predlagača razlog za izmenu ove odredbe je suzbijanje „rada na crno“.

 

Članom 2 dopunjuje se član 55. dodavanjem stava 6. koji glasi:

„Poslodavac je dužan da vodi dnevnu evidenciju o prekovremenom radu zaposlenih.”.

Dosadašnja praksa je pokazala kako se prekovremeni rad nije evidentirao te se nije plaćao zaposlnima,što je dovelo do uvođenje obavezne evidencije.

 

Menja se član 180. dodavanjem stava 3. koji glasi: „Upozorenje se dostavlja zaposlenom na način propisan za dostavljanje rešenja o otkazu ugovora o radu iz člana 185. ovog zakona.”.

Predlagač navodi da upozorenje predstavlja akt poslodavca koji se dostavlja zaposlenom u postupku utvrđivanja njegove odgovornosti za povredu radne obaveze ili nepoštovanje radne discipline, a najčešće rezultira otkazom ugovora o radu, te da bi navedena odredba zakona o dostavljanju otkaza ugovora o radu trebalo bi da se primenjuje i na dostavljanje upozorenja jer od dana dostavljanja upozorenja teče rok zaposlenom da se izjasni na navode iz upozorenja i da se njegovo izjašnjenje uzme u obzir prilikom njegovog utvrđivanja odgovornosti i izricanja mere, odnosno eventualnog davanja otkaza.

 

U članu 270. posle reči: „radni odnosi” dodaju se reči: „i podnošenje jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje,”.

Daje se mogućnost da inspektor  podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka u slučaju da nije podneta jedinstvena prijava na obavezno socijalno osiguranje.

 

U članu 272. stav 3. reči: „Ministar je dužan” zamenjuju se rečima: „Ministar, odnosno lice koje on ovlasti dužno je da”.

Daje se mogućnost ministru da ovlasti drugo lice koje će odlučivati po žalbama na rešenja inspektora rada.

 

U članu 275. stav 1. na kraju tačke 5) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 6) koja glasi:

„6) ako zaposlenom uskrati pravo na otpremninu u skladu sa odredbama ovog zakona (član 158).”.

U članu 276. uvodna rečenica u stavu 1. menja se i glasi:

„Novčanom kaznom od 150.000 do 300.000 dinara kazniće se za prekršaj poslodavac sa svojstvom pravnog lica, a preduzetnik sa kaznom od 50.000 do 150.000 dinara:”.

U tački 1) reči: „(član 35)” zamenjuju se rečima: „(član 35. stav 1)”.

Posle tačke 1) dodaje se nova tačka 1a) koja glasi:

„1a) ako ne vodi dnevnu evidenciju o prekovremenom radu zaposlenih u skladu sa odredbama ovog zakona (član 55. stav 6);”.

Tačka 5) briše se.

Stav 2. menja se i glasi:

„Novčanom kaznom od 10.000 do 20.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana odgovorno lice u pravnom licu, odnosno zastupnik pravnog lica.”.

Navedenim izmenama se: Povećava iznos novčane kazne za prekršaj poslodavca sa svojstvom pravnog lica i preduzetnika čime se omogućava izricanje kazne po osnovima navedenim u ovom članu; Vrši usklađivanje Zakona o radu sa odredbama Zakona o inspekcijskom nadzoru („Sl. glasnik RS”, br. 36/2015 ) i omogućava sankcionisanje poslodavca za prekršaje propisane u članu 276. Zakona o radu; Propisuje se kaznena odredba za poslodavca koji ne vodi dnevnu evidenciju zaposlenih o prekovremenom radu; -Tačka 5) je brisana iz razloga što je ista uređena dopunom člana 275. Zakona o radu.

 

Posle člana 276. dodaje se novi član 276a koji glasi:

“Propuštanje propisanog roka za podnošenje jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje (član 35. stav 2), predstavlja prekršaj za koji se izriče novčana kazna propisana članom 31. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 44/14 – dr. zakon i 116/14).”.

Navedena izmena jeu skladu sa pomenutim izmenama iz čl. 35. Zakona o radu.

 

Želja predlagača je efikasnije sprovođenje u praksi. Izmenjeni Zakon o radu stupio je na snagu 25.12.2017. godine.

Ceo zakon mozete preuzete ovde: Zakon o radu

Bora zaštita doo Valjevo