Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju

Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 106/2018 od 31.12.2018. godine, a stupio je na snagu 8.1.2019. godine.

Ovim izmenama je promenjen obrazac izveštaja o povredi na radu. Novi obrazac je značajno drugačiji u odnosu na prethodni.

Globalni utisak je da su suštinske izmene u smanjenju opisnih polja i preformulisanju pitanja i odgovora u kratke šifre za unos. Deluje da će ovim putem biti omogućen mnogo lakši unos povreda na radu, a kasnije i globalna analiza podataka dobijenih iz izvešataja. Određeni delovi iz starog izveštaja su izbačeni, kao npr. deo o licu za bezbednost i zdravlje na radu, dok je većina  drugih delova delimično ili potpuno izmenjena. U prvom delu novog izveštaja o povredi na radu nalazi se pojam «poslodavac» koji se preciznije definiše odabirom jednog od ponuđenih termina:  poslodavac, poslodavac korisnik i poslodavac fizičko lice. Nakon toga dolazi deo koji se odnosi na podatke o povređenom, zatim o povredi na radu, a potom se unose podaci o neposrednom rukovodiocu i na kraju podaci o očevicu. Sa unosom podataka o očevicu i overom obrasca, završava se deo koji se odnosi na poslodavca i sledi deo koji se odnodi na nalaz i mišljenje lekara koji je prvi  pregledao povređenog. U poslednjem delu, kao i do sada, podatke unosi i overava organizacija za zdravstveno osiguranje. Zanimljiv, nov dodatak na izveštaju o povredi na radu je jedinstveni broj povrede na radu.

Za popunjavanje izveštaja o povredi na radu poslodavcu će biti neophodno korišćenje uputstva. Već u delu koji se odnosi na podatke o povređenom javlja se potreba za korišćenjem uputstva za popunjavanje koja će trajati do kraja popunjavanaj obrasca. Pored toga, biće potrebno pripremiti i Odluku o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada, pošto navedene šifre nisu integresine u uputstvo za popunjavanje izveštaja o povredi na radu.

U obrascu izveštaja o povredi na radu je verovatno napravljena „štamparska“ greška u stavci  42, gde su ostavljena dva znaka za unos, a prema šifarniku iz tabele 12 na koji se poziva uputstvo o popunjavanju izveštaja nalaže unos šifre od četiri znaka. Obrnuta situacija je u stavci 44, gde su ostavljena četiri znaka za unos, a prema šifarnik iz tabele 14 na koji se poziva uputstvo o popunjavanju izveštaja nalaže unos dva znaka.

Sama procedura nakon popunjavanja obrasca o povredi na radu nije menjanja i ostaje ista. Izveštaj o povredi na radu ili Izveštaj o profesionalnom oboljenju (u daljem tekstu: Izveštaj) popunjva se odmah ili najkasnije u roku od 24 časa od nastanka povrede u pet primeraka. Svih pet primeraka popunjenih i potpisanih povrednih lista se bez odlaganja, a najkasnije u roku od 24 časa, odnose kod lekara koji je prvi primio povređenog (urgentni centar, služba hitne medicinske pomoći, ambulanta i dr.). Lekar koji je prvi pregledao zaposlenog u roku od dva dana popunjava deo koji  je namenjen medicinskom izveštaju. Svih pet  primeraka izveštaja koje je potpisao  lekar i overila zdravstvena ustanova se odmah, a najkasnije u roku od dva dana, predaju  u Socijalno (filijala Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje kod koje povređeni, oboleli od profesionalnog oboljenja ili oboleli ostvaruje prava utvrđena propisima o zdravstvenom osiguranju), koje ih overava i zadržava jedan primerak. Preostala četiri izveštaja se raspoređuju na sledeći način: jedan primerak overenog izveštaja se dostavlja Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike – Upravi za bezbednost i zdravlje na radu, Nemanjina 22-26, 11 000 Beograd (sačuvati dokaz o slanju), jedan primerak zadržava poslodavac, jedan povređeni zaposleni, a poslednji, preostali primerak izveštaja dostavlja se filijali Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Nakon sprovedenog postupka potrebno je popuniti evidencije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu broj: 3, 4, 11 i 12 u zavisnosti o čemu se radi, povredi ili bolesti.

Takođe procedura za poslodavca oko prijave povrede na radu je već definisana članom 50. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS”, br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 – dr. zakon – u daljem tekstu: Zakon):

1) odmah, a najkasnije u roku od 24 časa od nastanka, usmeno i u pismenoj formi prijavi nadležnoj inspekciji rada i nadležnom organu za unutrašnje poslove svaku smrtnu, kolektivnu ili tešku povredu na radu i povredu na radu zbog koje zaposleni nije sposoban za rad više od tri uzastopna radna dana, kao i opasnu pojavu koja bi mogla da ugrozi bezbednost i zdravlje zaposlenih;

2) najkasnije u roku od tri uzastopna radna dana od dana saznanja prijavi nadležnoj inspekciji rada profesionalno oboljenje.

Prijavljivanje povrede na radu se vrši najbržim putem (telefon, faks, elektronski), ali o prijavljivanju mora da postoji i pisani trag. Uz to, poslodavac je na isti način dužan da povredu na radu svog zaposlenog prijavi i nadležnom organu unutrašnjih poslova, zato što uzrok nastanka povrede na radu može biti iz nadležnosti tog organa (tuča, utvrđivanje nastanka povreda bez očevidaca i sl.). Forma prijave povrede na radu i profesionalnog oboljenja nije propisana. Inspektor rada je dužan da izvrši nadzor odmah nakon prijave poslodavca o svakoj smrtnoj, teškoj ili kolektivnoj povredi na radu, kao i opasnoj pojavi koja bi mogla da ugrozi bezbednost i zdravlje na radu, odnosno odmah po prijemu zahteva, radi utvrđivanja činjenica vezanih za nastanak povrede na radu. U situaciji kada prvi lekar koji je pregledao povređenog nije dao kvalifikaciju povrede (laka, teška), poslodavac, odnosno zaduženi zaposleni prijaviće povredu odmah, a kada od lekara dobije informaciju o datoj kvalifikaciji povrede, obavestiće inspektora rada i o utvrđenoj kvalifikaciji povrede. Inspektor rada u toku uviđaja sačinjava zapisnik. Zapisnikom utvrđuje uzrok i izvor povrede, propuste u primeni propisanih mera vezanih za nastanak povrede i donosi rešenje kojim nalaže otklanjanje nepravilnosti i nedostataka, odnosno podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, a može da podnese i krivičnu prijavu javnom tužilaštvu.

Obrazac izveštaja o povredi na radu: Izvestaj o povredi na radu
(*Napomena: Od 14.03.2019. godine Izveštaj na našem sajtu je zamenjen novim, ažuriranim)

Uputstvo za popunjavanje izveštaja o povredi na radu: Uputstvo za popunjavanje izveštaja

Obrazac izveštaja o profesionalnom oboljenju: Izveštaja o profesionalnom oboljenju

Šifarnici:

Šifarnik opština (Sl. gl. RS 56-18)
Šifarnik naselja (Sl. gl. RS 56-18)
Šifarnik država (Sl. gl. RS 56-18)
Šifarnik nivoa kvalifikacija (Sl. gl. RS 56-18)
Šifarnik zanimanja (Sl. gl. RS 56-18)

Јedinstveni kodeks šifara (Sl. gl. RS 56-2018)


Vladan Mitrović, spec. struk. inž. znr.