Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica

Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 11/2019 od 20.2.2019. godine, a stupio je na snagu 28.2.2019.

Ovim izmenam promenjen je naziv pravilnika tako da on sada glasi:

„Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica”.

Izvršene su manje izmene u cilju usaglašavanja ovog pravilnika sa drugim, kao i promenama koje su se desile u povezanim pravilnicima i zakonima.

Ovim promenama je određeno da Uprava za bezbednost i zdravlje na radu na svojoj web prezentaciji kandidatima učini dostupnim Program i propise koji su sadržani u Programu, odnosno da kandidatima obezbedi informacije o službenim glasilima u kojima su ti propisi objavljeni.

Promenjen je nivo kvalifikacija isptivača, tako da sada moraju imati najmanje šesti nivo, podnivo dva (nivo 6.2) kvalifikacije u skladu sa propisima koji uređuju Nacionalni okvir kvalifikacija.

Uveden je rok kandidatima koji su položili samo opšti deo ispita,tj. polovinu ispita. Kandidat je sada dužan da ponovo polaže stručni ispit u celosti, ako u roku od godinu dana od položenog opšteg dela stručnog ispita ne položi posebni deo stručnog ispita.

Kandidati koji su prijavili polaganje stručnog ispita, a nisu ga položili do dana stupanja na snagu ovog pravilnika ispit polažu primenom propisa koji je važio na dan podnošenja prijave, s tim što su kandidati koji su položili opšti deo stručnog ispita dužni da pristupe polaganju posebnog dela stručnog ispita u roku od godinu dana od stupanja na snagu ovog pravilnika.

Pravilnik možete preuzeti ovde: Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica

Vladan Mitrović, spec. struk. inž. znr.