Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad

Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 101/2018 od 20.12.2018. godine, a stupio je na snagu 28.12.2018.

Ovim izmenama izvršene su dve grupe promena.

U prvoj grupi promena su izvršena usaglašavanja, unapređenja i bliže determinisanje termina i formulacija.
U Pravilniku o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad („Službeni glasnik RS”, br. 23/09, 123/12 i 102/15), u članu 2. tač. 4) i 5) reči: „izložen opasnostima ili štetnostima” zamenjuju se rečima: „izložen opasnostima i/ili štetnostima”, U tački 6) reč: „upotrebljava” zamenjuje se rečju: „koristi”.

U članu 8. tačka 1) reč: „upotrebljavaju” zamenjuje se rečju: „koriste”.

Tačka 2) menja se i glasi: „2) da popravljanje, izmene kojima se ne menja namena, održavanje, servisiranje i čišćenje te opreme obavljaju zaposleni koji su za to posebno određeni.”

Član 9. menja se i glasi: „Član 9. Poslodavac je dužan da prilikom primene preventivnih mera za bezbedan i zdrav rad uzme u obzir položaj zaposlenog pri korišćenju opreme za rad na radnom mestu i da obezbedi da se u potpunosti poštuju ergonomski principi.”

U članu 11. stav 2. tačka 1) reč: „upotrebe” zamenjuje se rečju: „korišćenja”. U članu 13. posle reči: „zdravlje na radu” dodaju se zapeta i reči: „u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost i zdravlje na radu,”.

U drugoj grupi promena značajna je izvršena izmena čl. 5 Pravilnika. U članu 5. dodao se stav 2, koji glasi: „Poslodavac za svoje potrebe može izvršiti stručno osposobljavanje zaposlenog koji koristi opremu za rad, o čemu izdaje potvrdu.” Prema starom pravilniku poslodavac je bio dužan da obezbedi da opremu za rad može da koristi samo zaposleni koji je za to stručno osposobljen. Zbog ne preciziranja na koju opremu za rad se konkretno odnosi ovaj član, u praksi su bile brojne nedoumice. Stvarala se pravna mogućnost da se primenjuje na opremu „od igle do lokomotive“.  Sadašnjom izmenom se bar omogućava poslodavcu da za svoje potrebe može samostalno izvršiti stručno osposobljavanje zaposlenog koji koristi opremu za rad kod njega, o čemu je potrebno da izdaje potvrdu. Opet nije definisana grupe opreme za rad na koju se misli, ali je bar stvoren osnov da poslodavac na jednostavan i ekonosmki prihvatljiv način izvrši stručno osposobljavanje svog zaposlenog.

Pravilnik možete preuzeti ovde: Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad

 

Vladan Mitrović, spec. struk. inž. znr.