Pravilnik o izgledu, sadržini i mestu postavljanja gradilišne table

Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 6/2019 od 1.2.2019. godine, a stupio je na snagu 9.2.2019.

 

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuje izgled, sadržina i mesto postavljanja gradilišne table (u daljem tekstu: tabla).

 

Član 2.

Odredbe ovog pravilnika odnose se na:

1) izgradnju novog objekta;

2) rekonstrukciju i sanaciju postojećeg objekta;

3) uklanjanje postojećeg objekta ili dela objekta;

4) pripremne radove, ako je za te radove izdata građevinska dozvola.

Tablu obezbeđuje investitor do dana početka radova.

 

Član 3.

Tabla je pravougaonog oblika dimenzija 200 cm x 300 cm x 20 cm.

Tabla se izrađuje od četvrtastih kutijastih profila i pocinkovanog lima, a postavlja se na čeličnim nosačima odgovarajuće nosivosti fundiranim u beton, na način kojim se osigurava od pada i oštećenja.

Sadržina table ispisuje se na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom, slovima primerene veličine.

 

Član 4.

Prednji deo table je u svetlonarandžastoj boji, otpornoj na atmosferske uticaje.

Zadnji i bočni deo table, kao i nosači table, su u sivoj boji, otporni na atmosferske uticaje.

 

Član 5.

Tabla sadrži:

1) prikaz objekta u koloru na 1/3 površine table u gornjem levom uglu;

2) naziv, namenu i površinu objekta, odnosno dužinu objekta, ako se radi o linijskom objektu;

3) broj/brojeve katastarske/katastarskih parcele/parcela i oznaku katastarske opštine na kojoj se objekat gradi;

4) ime i prezime, odnosno naziv investitora (adresa, telefon, sajt);

5) ime i prezime odgovornog projektanta i broj licence;

6) naziv privrednog društva, odnosno pravnog lica ili preduzetnika koje je izradilo tehničku dokumentaciju (adresa, telefon, sajt);

7) naziv izvođača radova, (adresa, telefon, sajt);

8) ime i prezime odgovornog izvođača radova i broj licence;

9) ime i prezime lica koja vrše stručni nadzor (adresa, telefon, sajt), sa nazivom privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica ili preduzetnika kod koga je zaposleno, broj licence;

10) broj i datum rešenja kojim je izdata građevinska dozvola i naziv organa koji je izdao rešenje o građevinskoj dozvoli, odnosno broj rešenja kojim se odobrava izvođenje radova (za objekte za koje se ne izdaje građevinska dozvola) i datum pravnosnažnosti, odnosno konačnosti rešenja o građevinskoj dozvoli;

11) datum i broj prijave radova sa navedenim podacima o početku izvođenja radova i rokom završetka izgradnje objekta, odnosno izvođenja radova;

12) posebno označenje da se radi o kulturnom dobru, ako se radovi izvode na objektu koje je proglašeno za kulturno dobro u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita kulturnih dobara.

Podaci iz stava 1. ovog člana ispisuju se slovima crne boje na PVC samolepljivoj foliji otpornoj na oštećenja.

Ukoliko se u toku građenja objekta, odnosno izvođenja radova, izmene podaci koji čine sadržinu table propisanu Zakonom o planiranju i izgradnji i ovim pravilnikom, investitor će izvršiti izmenu podataka na tabli.

 

Član 6.

Tabla se ističe na vidnom i pristupačnom mestu na ulazu u gradilište, a za linijske objekte tabla se postavlja na početku i na kraju trase i na drugim odgovarajućim delovima trase.

Tabla se postavlja u vertikalnoj ravni sa dužom horizontalnom stranom, na desnoj strani od glavnog ulaza u gradilište i osvetljava se posebnim reflektorom, a uklanja se posle izdavanja upotrebne dozvole za objekat.

 

Član 7.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o izgledu, sadržini i mestu postavljanja gradilišne table („Službeni glasnik RS”, broj 22/15).

 

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj 110-00-00261/2018-07

U Beogradu, 25. januara 2019. godine

Ministar,

prof. dr Zorana Z. Mihajlović, s.r.