Inspekcija rada

Plan inspekcijskog nadzora inspektorata za rad za 2019. godinu

Objavljen je Plan inspekcijskog nadzora inspektorata za rad u 2019. godini na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Plan rada Inspektorata za rad podložan je promenama u zavisnosti od socijalno-ekonomske situacije, pa se može menjati po nalogu ministra i direktora Inspektorata za rad. O izmenama, u pogledu prioritetnih delatnosti i rokova za vršenje nadzora, blagovremeno će biti obavešteni načelnici odeljenja/ šefovi odseka.

Prema planu godišnjeg nadzora predviđeni su nadzori prema sledećim delatnostima:

Mesec Radni odnosi Bezbednost  i zdravlje  na radu Integrisani nadzor
JANUAR Proizvodnja prehrambenih proizvoda Proizvodnja prehrambenih proizvoda Trgovina na veliko i malo

Ugostiteljstvo

FEBRUAR Mašinska obrada metala, proizvodnja mašina i metalnih proizvoda

Popravka i montaža mašina i opreme

Mašinska obrada metala, proizvodnja mašina i metalnih proizvoda

 

Popravka i montaža mašina i opreme

Proizvodnja duvanskih proizvoda

Trgovina na veliko i malo

Delatnost privatnog obezbeđenja

MART Proizvodnja tekstila

Proizvodnja odevnih predmeta

Proizvodnja kože i  predmeta od kože

Proizvodnja tekstila

Proizvodnja odevnih predmeta

Proizvodnja kože i  predmeta od kože

Održavanje i popravka motornih  vozila

Poslovanje nekretninama

Usluge održavanja objekata

APRIL Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

Građevinarstvo

Stovarišta građevinskog materijala i druga trgovina na veliko

Trgovina na malo

MAJ Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja stakla i proizvoda od stakla

Zdravstvene  delatnosti

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja stakla i proizvoda od stakla

Zdravstvene  delatnosti

Građevinarstvo

Ugostiteljstvo

Trgovina na malo i veliko

JUN Rezanje i obrada drveta

Proizvodnja nameštaja

Rezanje i obrada drveta

Proizvodnja nameštaja

Građevinarstvo

Socijalna zaštita sa smeštajem

Poljoprivredna proizvodnja

JUL Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

Građevinarstvo

Turističke agencije

Poljoprivredna proizvodnja

AVGUST Sakupljanje, prečišćavanje i distrubucija vode

Sakupljanje, tretman i odlaganje otpada; ponovno iskrišćavanje otpadnih materijala

Sakupljanje, prečišćavanje i distrubucija vode

Sakupljanje, tretman i odlaganje otpada; ponovno iskrišćavanje otpadnih materijala

Građevinarstvo

Poljoprivredna proizvodnja

Usluge smeštaja i ishrane

SEPTEMBAR Šumarstvo i seča drveća

Snabdevanje  električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom

Šumarstvo i seča drveća

Snabdevanje  električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom

Ostale lične uslužne delatnosti

Saobraćaj i skladištenje

Građevinarstvo

OKTOBAR Javna preduzeća

Delatnost zapošljavanja

Iznajmljivanje i lizing

Javna preduzeća

Delatnost zapošljavanja

Iznajmljivanje i lizing

Informisanje i komunikacija

Umetnost, zabava, rekreacija

Delatnost obrazovanja

NOVEMBAR Proizvodnja koksa i derivata nafte

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja koksa i derivata nafte

 

Proizvodnja električne opreme

Finansijska delatnost i delatnost osiguranja

Veterinarska delatnost

Popravka računara i predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu

DECEMBAR Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Štampanje i štamparske usluge

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Štampanje i štamparske usluge

Delatnost pozivnih centara

Izdavačka delatnost

Napomena: U zavisnosti od privrednih delatnosti zastupljenih na teritoriji upravnih okruga i Grada Beograda, planirane delatnosti se mogu zameniti drugim delatnostima.

Plan rada Inspektorata za rad u 2019. godini usmeren je ka ostvarenju prioritetnih  ciljeva inspekcije rada, kao što su:
– suzbijanje rada “na crno“ i smanjenje broja povreda radno-pravnih instituta iz oblasti radnih odnosa utvrđenih zakonom, kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu;
– smanjivanje broja povreda na radu i profesionalnih oboljenja putem minimiziranja rizika vezanih za radna mesta u skladu sa zakonima i praksom;
– suzbijanje sive ekonomije prevođenjem neregistrovanih subjekata u legalne tokove poslovanja;
– rešavanje problematike vezane za oblast bezbednosti i zdravlja na radu i oblast radnih odnosa za kategorije posebno osetljivih grupa zaposlenih – pitanja vezana za žensku radnu snagu (materinska zaštita – trudnice i porodilje), dečiji rad, rad osoba sa invaliditetom, rad volontera,  rad stranih državljana itd;
– promocija kulture prevencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i oblasti radnih odnosa (podizanje svesti i informisanje javnosti) sa posebnim osvrtom na sektor malih i srednjih preduzeća i visokorizične delatnosti (građevinarstvo, hemijska industrija, poljoprivreda i sl.).

Planom rada Inspektorata za rad za 2019. godinu aktivnosti inspekcije rada se usmeravaju prvenstveno ka proizvodnim delatnostima, kao i delatnostima sa povećanim rizikom po život i zdravlje zaposlenih, odnosno onim u kojima je konstatovan veći broj povreda na radu i profesionalnih oboljenja u prethodnoj godini i onih u kojima se ne poštuju radno-pravni instituti i u kojima je zastupljen rad „na crno“. Navedeni plan se sačinjava kao osnova za planove rada odeljenja i odseka inspekcije rada u upravnim okruzima i gradu Beogradu.

Svaka unutrašnja organizaciona jedinica planira izvršavanje inspekcijskih nadzora kod poslodavaca u svim delatnostima, vodeći računa o većoj zastupljenosti pojedinih delatnosti u određenim periodima godine, a naročito kod poslodavaca i u delatnostima kod kojih u prethodnom periodu nije vršen nadzor, kao i kod kojih su u prethodnom periodu utvrđene povrede propisa u oblasti rada ili su se dešavale teške povrede na radu sa smrtnim ishodom, smrtne, kolektivne i teške povrede na radu i to tako da se ostvari svrha nadzora, odnosno da se poboljša stanje u datoj oblasti.

 Inspekcijski nadzor u oblasti radnih odnosa
U 2019. godini svaki inspektor rada za radne odnose obaviće najmanje 170 nadzora na godišnjem nivou, uključujući potpune nadzore, koji po svojoj vrsti mogu biti redovni i vanredni  u smislu Zakona o inspekcijskom nadzoru , kojima se kontroliše primena svih radno-pravnih instituta u oblasti radnih odnosa, delimične inspekcijske nadzore, koji po svojoj vrsti mogu biti redovni i vanredni u smislu Zakona o inspekcijskom nadzoru, kojima se kontroliše primena određenih radno-pravnih instituta  u oblasti radnih odnosa, ukaučujući nadzore  koji su  usmereni na suzbijanje pojave tzv. rada “na crno“, nadzore povodom zahteva zaposlenih, povodom inicijative (prijave) građana, kao i nadzore povodom štrajka. Broj nadzora povodom zahteva zaposlenih, povodom inicijative (prijave) građana, kao i povodom štrajka je neposredno uslovljen brojem zahteva stranaka, odnosno prijava.

U skladu sa radnim ciljevima za 2019. godinu, planirano je  da svaki inspektor rada u oblasti radnih odnosa:
– izvrši najmanje 170 inspekcijskih nadzora, a što uključuje rad po podnetim zahtevima stranaka i rad po službenoj dužnosti (potpuni nadzori –  koji po svojoj vrsti mogu biti  redovni i vanredni u smislu Zakona o inspekcijskom nadzoru, delimični nadzori  –  koji po vrsti mogu biti  redovni i vanredni u smislu Zakona o inspekcijskom nadzoru i kontrolni nadzori), od tog broja izvrši najmanje 24 potpunih redovnih i delimičnih redovnih inspekcijskih nadzora;
– vrši nadzore u cilju suzbijanja rada “na crno“, tako da  broj zaključenih ugovora o radu sa licima koja su  zatečena na radu „na crno“ u odnosu na ukupan broj lica zatečenih na radu „na crno“ bude maksimalno moguć;
– da otkriva neregistrovane subjekte, preduzima zakonom propisane mere u cilju prevođenja neregistrovanih u registrovane privredne subjekte registracijom u odgovarajući registar;
– da nadzore po zahtevu stranaka vrši u zakonskom roku, a po nalogu rukovodioca organizacione jedinice;
– da potpune i delimične nadzore vrši po utvrđenom rasporedu neposrednog rukovodioca i  u skladu sa Planom rada Inspektorata za rad za 2019. godinu i Planom rada odeljenja/odseka inspekcije rada;
– da vrši kontrolu izvršenja donetih rešenja najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka naloženog istim;
– da po službenoj dužnosti vrši najmanje 40 integrisanih inspekcijskih nadzora na godišnjem nivou koji po svojoj vrsti mogu biti redovni i vanredni u smislu Zakona o inspekcijskom nadzoru, i od tog broja da izvrši najmanje  10  redovnih integrisanih nadzora u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru;
– da učestvuje u  pojačanim inspekcijskim nadzorima u oblasti rada “na crno“ (na lokalnom ili republičkom nivou) u skladu sa planovima Inspektorata za rad i odeljenja/odseka za 2019. godinu, a po nalogu neposrednog rukovodioca, koji će utvrditi dnevnu normu po pojačanim inspekcijskim nadzorima u zavisnosti od specifičnosti delatnosti u kojoj se vrše pojačani inspekcijski nadzori;
– da vodi prvostepeni upravni postupak – donosi rešenja i druga odgovarajuća akta u skladu sa zakonom;
– da podnosi zahteve sudiji za prekršaje u skladu sa zakonom i eventualno ulaže  žalbe na rešenja prvostepenog prekršajnog organa;
– da podnosi krivične prijave u skladu sa zakonom;
– da postupa po žalbama stranaka u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku i dostavlja žalbe stranaka drugostepenom organu u zakonom određenom roku;
– da uredno i ažurno vodi evidencije rada, arhivira predmete i izrađuje nedeljne, mesečne, kvartalne i godišnje izveštaje na posebno propisanim tabelama u utvrđenom roku;
– da blagovremeno i precizno dostavlja informacije  po zahtevu direktora Inspektorata za rad, a za potrebe sačinjavanja informacija drugim državnim organima, kao i ostalim sektorima resornog ministarstva;
– da pruža pravnu pomoć i daje obaveštenja strankama iz domena nadležnosti inspekcije rada;
– da vrši savetodavne posete u skladu sa  Zakonom o inspekcijskom nadzoru;
– da vrši kontrolu dečjeg rada u cilju smanjenja pojave zloupotrebe dečjeg rada;
– da sarađuje sa drugim državnim organima i socijalnim partnerima.

Na bazi utvrđenih mesečnih planova, a  u cilju što uspešnijeg ostvarivanja planiranih zadataka nadzori će se obavljati kroz sledeće oblike:
– vršenje nadzora po već utvrđenim mesečnim planovima, za svakog inspektora pojedinačno (poslodavci u određenim delatnostima u skladu sa Planom rada Inspektorata za rad);
– vršenje nadzora u opštinama izvan sedišta okruga;
– vršenje zajedničkih kontrola sa drugim inspekcijama;
– vršenje nadzora u drugim upravnim okruzima, odnosno Gradu Beogradu  po nalogu direktora Inspektorata za rad.

Prilikom vršenja nadzora radi suzbijanja rada „na crno“ posebna pažnja će biti usmerena na poslodavce u delatnostima u kojima je ova pojava bila posebno izražena u toku 2018. godine (trgovina, ugostiteljstvo, građevinarstvo, poljoprivreda, usluge...).

Inspekcijski nadzor u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
U skladu sa radnim ciljevima za 2019. godinu, planirano je  da svaki inspektor rada u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu:
– izvrši najmanje 90 inspekcijskih nadzora što uključuje nadzore po službenoj dužnosti (nadzori u vezi sa povredama na radu, potpuni nadzori koji po svojoj vrsti mogu biti redovni i vanredni u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru i delimični nadzori koji po svojoj vrsti mogu biti redovni i vanredni u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru i  kontrolni nadzori) i nadzore po zahtevu stranaka za ostvarivanje prava na bezbednost i zdravlje na radu, od toga najmanje 24 potpunih redovnih i delimičnih redovnih nadzora;
– vrši nadzore u vezi sa smrtnim, teškim sa smrtnim ishodom, kolektivnim, teškim i lakim povredama na radu odmah po saznanju za dešavanje istih, odnosno odmah po dobijanju naloga od neposrednog rukovodioca;
– vrši nadzore u cilju suzbijanja rada “na crno“, težeći tome da  broj zaključenih ugovora o radu sa licima koja su  zatečena na radu „na crno“ u odnosu na ukupan broj lica zatečenih u radu „na crno“ bude  maksimalno moguć;
– otkriva neregistrovane subjekte, preduzima zakonom propisane mere u cilju prevođenja neregistrovanih u registrovane privredne subjekte registracijom u odgovarajući registar;
– potpune i delimične nadzore vrši  u skladu sa Godišnjim planom rada Inspektorata za rad za 2019. godinu i Planom rada odeljenja/odseka inspekcije rada;
– kontrolu izvršenja donetih rešenja vrši najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka naloženog istim;
– po službenoj dužnosti vrši najmanje 40 integrisanih inspekcijskih nadzora na godišnjem nivou koji po svojoj vrsti mogu biti redovni i vanredni u smislu Zakona o inspekcijskom nadzoru, kao i da od tog broja izvrši najmanje  10  redovnih integrisanih nadzora;
– vodi prvostepeni upravni postupak – donosi rešenja i druga odgovarajuća akta u skladu sa zakonom;
– podnosi zahteve sudiji za prekršaje u skladu sa zakonom i podnosi žalbe na rešenja prvostepenog prekršajnog organa;
– podnosi krivične prijave u skladu sa zakonom;
– postupa po žalbama stranaka u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku i dostavlja žalbe stranaka drugostepenom organu u zakonom određenom roku;
– da postupa po zahtevima stranaka  za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu najkasnije u roku od sedam dana od dana zaduženja predmeta i okončava postupak u zakonskom roku;
– da uredno i ažurno vodi evidencije rada, arhivira predmete i izrađuje nedeljne, mesečne, kvartalne i godišnje izveštaje o radu na posebno propisanim tabelama u utvrđenom roku;
– blagovremeno i precizno dostavlja informacije  po zahtevu direktora Inspektorata za rad, a za potrebe sačinjavanja informacija drugim državnim organima, kao i ostalim sektorima resornog ministarstva;
– kompletne spise predmeta koji se odnose na nadzore u vezi sa  smrtnim, teškim sa smrtnim ishodom, kolektivnim, teškim i lakim povredama  na radu, uz prethodno ostvaren uvid i potpis od strane načelnika odeljenja/šefa odseka, dostavlja u sedište Inspektorata za rad najkasnije u roku od osam dana od okončanog nadzora;
– pruža pravnu pomoć, prima stranke uz poštovanje dostojanstva ličnosti svake stranke i njihovog identiteta u skladu sa načelima Zakona o opštem upravnom postupku;
– vrši savetodavne posete u skladu sa  Zakonom o inspekcijskom nadzoru;
– vrši kontrolu dečjeg rada u cilju smanjenja pojave zloupotrebe dečjeg rada;
– sarađuje sa drugim državnim organima i socijalnim partnerima u cilju rešavanja problema i unapređenja oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Neophodno je da se potpuni i delimični inspekcijski nadzori planiraju na mesečnom nivou u zadatim delatnostima kod poslodavaca kod kojih je u prethodnom  periodu utvrđeno nepoštovanje propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, kod poslodavaca  kod  kojih su se u  prethodnoj godini dogodile smrtne, teške sa smrtnim ishodom, teške ili kolektivne povrede na radu, a naročito kod poslodavaca kod kojih u prethodnom periodu nije vršen inspekcijski nadzor.

Inspektor rada  je dužan da izvrši nadzor odmah, nakon prijave poslodavca o svakoj smrtnoj, teškoj ili kolektivnoj povredi na radu, kao i opasnoj pojavi koja bi mogla da ugrozi bezbednost i zdravlje na radu. Nadzor se  vrši u skladu sa Uputstvom o vršenju inspekcijskog nadzora u slučaju smrtne, kolektivne i teške povrede na radu.

Nadzori radi kontrole primene Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu
U ovim nadzorima učestvuju svi inspektori rada iz odeljenja/odseka koji  vrše nadzore po službenoj dužnosti u vezi primene Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu.  Nadzor u vezi primene Zakona vrši se u toku  redovnog, potpunog, delimičnog ili integrisanog nadzora, a utvrđene činjenice unose se u  zapisnik, koji se vodi po pitanju nadzora iz oblasti radnih odnosa, bezbednosti i zdravlja na radu ili integrisanih nadzora. Inspektor rada nadzor u vezi primene Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu može vršiti i kao poseban nadzor o čemu sačinjava poseban zapisnik, formira poseban predmet i preduzima potrebne mere.

Nadzori radi kontrole primene Zakona o sprečavanja zlostavljanja na radu,  Zakona o ravnopravnosti polova, Zakona o volontiranju, Zakona o zaštiti uzbunjivača
Inspekcijskim nadzorima po službenoj dužnosti koji obuhvataju kontrolu primene Zakona o radu ili Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu,  treba izvršiti i kontrolu primene Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, Zakona o ravnopravnosti polova , Zakona o volontiranju i Zakona o zaštiti uzbunjivača, u delu nadležnosti Inspektorata za rad. Inspekcijski nadzor vrše svi inspektori rada  (pravnici i inženjeri). Načelnici  odeljenja/šefovi odseka prilikom sačinjavanja plana rada određuju i način kontrole primene navedenih propisa.

Nadzori radi kontrole primene Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo
Inspekcijskim nadzorima radi kontrole primene Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo, u delu nadležnosti Inspektorata za rad,  treba obuhvatiti poslodavce koji upućuju zaposlene na privremeni rad u inostranstvo. Inspekcijski nadzor vrše svi inspektori rada  (pravnici i inženjeri). Načelnici  odeljenja/šefovi odseka  prilikom sačinjavanja plana rada određuju i način kontrole primene navedenog  propisa.

Nadzori radi kontrole primene Zakona o inspekcijskom nadzoru
Prilikom inspekcijskih nadzora inspektori rada treba da postupaju u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru kojim je uređena metodologija postupanja u inspekcijskom nadzoru, kao i  ovlašćenja i obaveze učesnika inspekcijskog nadzora i  koordinacija rada inspekcija. Prilikom vršenja redovnog  inspekcijskog  nadzora  u smislu Zakona o inspekcijskom nadzoru, inspektori rada su u obavezi da koriste odgovarajuću kontrolnu listu inspekcije rada  – Kontrolnu listu iz oblasti radnih odnosa, Kontrolnu listu  nad primenom Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti, Kontrolnu listu za opšti deo iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, Kontrolnu listu u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u građevinarstvu, Kontrolnu listu u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u šumarstvu, Kontrolnu listu za  integrisani  inspekcijski nadzor ili Kontrolnu  listu  u oblasti dečjeg rada. Inspekcijskim nadzorima po službenoj dužnosti treba vršiti i kontrolu primene  Zakona o inspekcijskom nadzoru   koji je  proširio nadležnosti i ovlašćenja inspekcije rada i na neregistrovane subjekte. Inspekcija rada mora delovati i preventivno i to  javnošću rada i pružanjem stručne i savetodavne podrške, uključujući i izdavanje akata o primeni propisa i službene savetodavne posete. Inspektor  rada mora na zahtev poslodavca za preventivno delovanje i kada se ne vodi postupak inspekcijskog nadzora  i nezavisno od njegovog toka, najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, da  postupi po zahtevu ili da  poslodavca  obavesti o razlozima za nepostupanje po zahtevu. Načelnici  odeljenja/šefovi odseka  kontrolišu primenu navedeniog propisa i obezbeđuju koordinaciju inspekcijskog nadzora i saradnju i razmenu informacija sa drugim inspekcijama  i organima.

Kontrola dečjeg rada u cilju smanjenja pojave zloupotrebe dečjeg rada
U borbi za zaštitu dečijih prava i sprečavanje zloupotrebe dece aktivnosti inspekcije rada predstavljaju deo šireg koncepta iskorenjavanja najtežih oblika dečjeg rada. Reč je o radu dece koji je takve prirode, ili intenziteta, da šteti njihovom školovanju ili njihovom zdravlju i razvoju, tako da deca rade u isuviše ranoj dobi i u uslovima koji mogu oštetiti njihov fizički ili mentalni rast i razvoj. Kada je u pitanju dečiji rad  inspektora rada  moraju da posvete značajnu pažnju smanjenju pojave zloupotrebe dečjeg rada  i da:
– prepoznaju i otkriju nezakonito angažovanje dece, te da pokrenu mehanizme za sankcionisanje onih koji ovakav rad organizuju;
– da obaveste nadležne organe o uočenim slučajevimna zloupotrebe dečjeg rada, prevashodno centre za socijalni rad, i policijske uprave ministarstva unutrašnjih poslova;
– da preduzmu sve mere kako bi uslovi rada zakonito angažovanih mladih osoba bili prilagođeni njihovim mogućnostima i potrebama;
– da insistiraju na primeni svih preventivnih mera za zdrav i bezbedan rad ovih lica;
– da daju informacije, tehničke i pravne savete u pogledu uslova i mogućnosti angažovanja dece i mladih ljudi u skladu sa propisima i
– da prevenciju shvataju kao primarni dugoročni cilj, te da svojim delovanjem podižu svest zajednice i lokalne sredine o opasnostima koje krije prerano zapošljavanje dece, posebno na opasnim radnim mestima, kao i o mogućim dugoročnim posledicama ovakvog zapošljavanja, ne samo na ta lica, već i na razvoj društva u celini.

Kaznena politika
Inspektori rada su dužni da u toku 2019. godine, u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, podnose  krivične prijave i zahteve za pokretanje prekršajnog postupka  u svim slučajevima koji su propisani zakonom, kao i da  izdaju prekršajne naloge. Inspektor rada je dužan da vodi evidenciju o podnetim  krivičnim prijavama i zahtevima za pokretanje prekršajnog postupka i načinu rešavanja istih. Takođe, inspektor je dužan da prati ishod prekršajnog postupka i da, ukoliko je kazna izrečena od strane prekršajnog suda znatno ispod zakonskog minimuma, uloži žalbu  na donetu odluku. Rukovodioci organizacionih jedinica su dužni da prate ishod postupaka po svim podnetim krivičnim prijavama i zahtevima za pokretanje prekršajnog postupka i da sarađuju sa nadležnim sudskim organima u cilju efikasnijeg rada inspekcije rada.

Edukacija, pružanje pravne pomoći i saradnja sa socijalnim partnerima i medijima
Tokom 2019. godine posebna pažnja posvećuje se edukaciji poslodavaca i zaposlenih radi što bolje implementacije zakona i podzakonskih akata u oblasti rada.  Sa poslodavcima  i zaposlenima, pre svega,  u delatnosti građevinarstva i industrije, po mogućstvu,  organizovati posebne skupove – sastanke, na kojima će im biti ukazano na specifičnosti vezane za delatnost kojom se bave,  sa posebnim osvrtom na ostvarivanje prava, obaveza i odgovornosti u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu. Naročitu pažnju treba posvetiti nadzoru nad primenom  propisa koji su u toku 2019.  godine stupili na snagu. Svi inspektori rada treba  da budu uključeni u obavezu pružanja pravne pomoći strankama, koje se obraćaju inspekciji rada. U tom cilju u odeljenjima/odsecima rada treba organizovati  dežurstva inspektora rada koji primaju stranke i pružaju im pravnu pomoć. Pružanjem pravne pomoći uspostavlja se sistem inspekcije rada kao servisa građana i državnog organa koji ima određeni autoritet. Takođe, u 2019. godini treba nastaviti sa aktivnom saradnjom sa socijalnim partnerima na području upravnih okruga/Grada Beograda. Na sastancima na tripartitnom nivou socijalne partnere upoznati sa aktivnostima inspekcije rada, novinama u njenom radu, pravima, obavezama i odgovornostima iz oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu i gde je potrebno pružiti stručnu pomoć radi prevazilaženja nastalih problema u ovim oblastima. Sarađivati sa medijima, a radi isticanja značaja primene mera bezbednosti i zdravlja na radu i suzbijanja rada „na crno“ i uloge inspekcije rada, koja akcenat stavlja na prevenciju u oblasti rada.

Obeležavanje Svetskog dana bezbednosti i zdravlja na radu i Dana bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji (28. april 2019. godine)
Odlukom Vlade Republike Srbije (“Sl.glasnik RS“, br.17/10 od 23.marta 2010.godine) 28. april – Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu ustanovljen je i kao Dan bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji. Inspektorat za rad će se uključiti u međunarodnu kampanju promocije zdravog, bezbednog i pristojnog rada, a u cilju naglašavanja potrebe za prevencijom povreda na radu i profesionalnih oboljenja, jačanja tripartizma i socijalnog dijaloga.

Ovim povodom, sedište Inspektorata za rad, odeljenja i  odseci inspekcije rada u upravnim okruzima i Gradu Beogradu  će organizovati okrugle stolove, gostovanja u medijima i kontakte sa socijalnim partnerima i drugim institucijama koje se bave poslovima bezbednosti i zdravlja na radu, a radi upoznavanja javnosti o značaju primene mera bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima. Sve aktivnosti Inspektorata za rad vezane za obeležavanje Svetskog dana bezbednosti i zdravlja na radu i Dana bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji biće fokusirane na kreiranje kulture prevencije bezbednosti i zdravlja na radu i smanjenje, broja povreda na radu, kao i stvaranja uslova za bezbedno i zdravo radno mesto svakom zaposlenom.

Obeležavanje Evropske nedelje bezbednosti i zdravlja na radu
Inspektorat za rad će se u svojstvu člana informativne mreže za bezbednost i zdravlje na radu Republike Srbije, u oktobru 2019. godine, aktivno uključiti u aktivnosti predviđene kampanjom Evropske agencije za bezbednost i zdravlje na radu vezanom za obeležavanje Evropske nedelje bezbednosti i zdravlja na radu.

Inspektorat za rad će tokom Evropske nedelje bezbednosti i zdravlja na radu organizovati okrugle stolove i gostovati u medijima, kako bi se ostvario glavni cilj evropske kampanje i kako bi se doprinelo podizanju svesti, poslodavaca i zaposlenih o značaju ulaganja zajedničkih napora, kako bi se eliminisali  rizici ili sveli na najmanju moguću meru i time obezbedila bezbedna i zdrava radna mesta za zaposlene.

Tema obeležavanja Evropske nedelje bezbednosti i zdravlja na radu za 2019. godinu  jeste  „Zdrava radna mesta upravljaju opasnim materijama“.

Izvor: https://www.minrzs.gov.rs/sr

Vladan Mitrović, spec. struk. inž. znr.