Osposobljavanje zaposlenih iz prve pomoći na radnom mestu sa povećanim rizikom – jednom godišnje ili jednom u pet godina ili…?

Obuka zaposlenih za pružanje prve pomoći je bliže određena Pravilnikom o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći, objavljenim u Službenom  glasniku Republike Srbije broj 109/2016 (u daljem tekstu: pravilnik). Obaj pravilnik propisuje način pružanja prve pomoći, vrste sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, način i rokove osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći.

 

Za razliku od prethodnog pravilnika koji je određivao oblast pružavanja prve pomoći u ovom je kao jedna od novina uvedeno obavezno periodično osposobljavanje zaposlenih iz prve pomoći.

 

U čl. 13. pravilnika navodi se „Osposobljavanje zaposlenih iz prve pomoći vrši se svakih pet godina.“.

 

U čl. 12. pravilnika se navodi da „Zaposleni na radnim mestima sa povećanim rizikom u toku osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad moraju biti osposobljeni da sami sebi pomognu, ukoliko im stanje to dozvoljava.“

 

U čl. 28 Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, objavljen u Sl. gl. RS, broj 101/2005, 91/2015 i 113/2017 – drugi zakon (u daljem tekstu: zakon), propisuje se da: „Periodične provere osposobljenosti za bezbedan i zdrav rad zaposlenog koji radi na radnom mestu sa povećanim rizikom vrše se najkasnije u roku od jedne godine od dana prethodne provere, a na ostalim radnim mestima najkasnije u roku od četiri godine od dana prethodne provere.“

 

Pored toga moramo pomenuti i da se u članu 8 Pravilnika o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2007 i 102/2015) navodi da se osposobljavanje vrši: 01 – prilikom zasnivanja radnog odnosa, odnosno drugog radnog angažovanja; 02 – usled premeštaja na druge poslove; 03 – prilikom uvođenja nove tehnologije; 04 – prilikom uvođenja novih sredstava za rad; 05 – prilikom promene procesa rada; 06 – ako poslodavac odredi zaposlenom da istovremeno obavlja poslove na dva ili više radnih mesta; 07 – ako kod poslodavca (na osnovu ugovora, sporazuma ili po bilo kom drugom osnovu) rad obavljaju zaposleni kod drugog poslodavca; 08 – usled periodične provere osposobljenosti zaposlenih. Stoga se u praksi može desiti da rok bude čak i kraći od jedne godine usled npr. premeštaja na druge poslove koji su sa povećanim rizikom.

 

Analizirajući obaveze koje propisuje zakon i pravilnik stvara se pitanje: Da li se osposobljvanje zaposlenih iz prve pomoći na radnim mestima sa povećanim rizikom vrši jednom u pet godina u skladu sa čl. 13 pravilinika ili se vrši jednom godišnje, prilikom periodične provere osposobljenosti za bezbedan i zdrav rad zaposlenog ili se vrši prilikom svakog ospsobljavanja za bezbedan i zdrav rad?

 

Dodatna nedoumica može biti i ko vrši osposobljavanje za pružanje prve pomoći? Zakon u članu 41. navodi da to radi Služba medicine rada. U okviru poslova lica za bezbednost i zdravlje na radu nije navedeno osposobljavanje zaposlenih iz prve pomoći, već saradnja i koordinacija sa Službom medicine rada. Na sve navedeno može se dodati i Zakon o Crvenom krstu, koji omogućava Crvenom krstu da vrši osposobljavanje zaposlenih iz prve pomoći.

 

U pravilniku je članom 13 konkretno rečeno da se periodika osposobljavanja iz prve pomoći vrši svakih pet godina. Stoga, mišljenja sam da obuku iz prvu pomoć treba vršiti jednom u pet godina, u skladu sa članom 13. U članu 12 nije precizirano šta predstavlja i ko treba da osposobi zaposlenog na radnom mestu sa povećanim rizikom da sam sebi pomogne, ako mu stanje to dozvoljava. Radi otklanjanja daljih nedoumica ili različitih tumačenja predlažem da se izvrši promena člana 12 pravilnika i ukine deo kojim se propisuje obavezno osposobljavanje da sami sebi pruže prilikom osposobljavanja zaposlenih za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu sa povećanim rizikom.

 

Želeći da rešim navedenu nedoumicu postavio sam pitanje sa početka teksta Upravi za bezbedan i zdrav rad. Dobio sam odgovor i potvrdu da se obuka za prvu pomoć vrši jednom u pet godina.

 

Navedeni analizirani propisi:
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
Pravilnik o evidencijama u oblasti BZR
Pravilnik o nacinu pruzanja prve pomoci vrsti
Zakon o Crvenom krstu Srbije


Vladan Mitrović, spec. struk. inž. znr.