No image

Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara, koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, broj 20/2015, a stupa na snagu 4. 3. 2015. godine (u daljem tekstu: Izmene Zakona).

Zakon o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“, broj 111/09, u daljem tekstu: Zakon) usvojen je 29. 12. 2009. godine, a počeo je da se primenjuje po isteku šest meseci od stupanja na snagu. Analizom efekata primene Zakona, uočena je potreba za izmenom i dopunom pojedinih normi, kako bi se na što bolji i efikasniji način dostigli ciljevi koji su se želeli postići njegovim usvajanjem.

Najbitnije izmene zakona odnose se na predviđanje pravnog osnova za donošenje tehničkih propisa iz ove oblasti. Potreba za ovom izmenom inicirana je nakon izvršene analize postojećeg normativnog okvira, sugestija i predloga koje su dostavili roditelji nastradalih u požaru u Novom Sadu u objektu diskoteke „Kontrast“ i stručna javnost, a radi povećanja stepena bezbednosti u objektima javne namene sa aspekta zaštite od požara. Ova inicijativa u osnovi podrazumeva uspostavljanje efikasnije kontrole u oblasti bezbednosti objekata – prvenstveno objekata u kojima se obavljaju ugostiteljske delatnosti, ali i onih u kojima se zbog delatnosti koja se u njima obavlja okuplja veći broj ljudi, što podrazumeva objekte u kojima se obavljaju delatnosti iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture, fizičke kulture, učeničkog i studentskog standarda, zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, društvene brige o deci, socijalnog osiguranja i sl. Sa aspekta zaštite od požara, ova inicijativa ima za cilj da obezbedi da se navedene delatnosti obavljaju isključivo u objektima za koje je pribavljena saglasnost MUP-a u pogledu sprovedenosti mera zaštite od požara u skladu s namenom objekta.

U Zakon su unete i druge novine, koje imaju za cilj da omoguće neophodne normativne uslove za efikasnije sprovođenje zaštite od požara, što će doprineti povećanju stepena bezbednosti građana u ovoj oblasti.

Najvažnije novine u Zakonu

Članom 3. Izmena Zakona uvodi se novi član 6a, kojim se predviđa edukacija dece i učenika u oblasti zaštite od požara. Prema tom članu, u cilju sticanja znanja, veština i navika neophodnih za unapređivanje i učvršćivanje pozitivnih stavova i ponašanja značajnih za zaštitu od požara dece i učenika, nadležne školske i predškolske ustanove dužne su da u okviru školskih i predškolskih programa utvrde i sprovedu program edukacije o zaštiti od požara. Nadzor nad utvrđivanjem i sprovođenjem programa edukacije o zaštiti od požara sprovodi ministarstvo nadležno za poslove prosvete.

Čl. 4. i 5. Izmena Zakona briše se član 16. i koriguje član 17. Zakona s ciljem da se ukine obaveza donošenje Sanacionog plana za otklanjanje posledica požara, koji su dosada bili obavezni da donose privredni subjekti, jedinice lokalne samouprave, autonomna pokrajina i Vlada, a posebno i Ministarstvo unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo). Naime, u primeni Zakona je utvrđeno da je oblast koju bi uređivao Sanacioni plan već predviđena u drugim planskim i normativnim aktima, čije je donošenje predviđeno drugim zakonima.

Čl. 6. i 7. Izmena Zakona koriguju članove 20. stav 2. i 22. stav 2. Zakona, koji regulišu planove zaštite od požara. Novinama u ovim članovima preciziraju se odredbe Zakona o zaštiti od požara koje uređuju izradu Plana zaštite od požara. Izmenama je sada izričito predviđena obaveza ažuriranja i usklađivanja Planova zaštite od požara s nastalim promenama. Naime, na dosadašnju odredbu da se na plan zaštite od požara pribavlja saglasnost Ministarstva, dodata je dopuna „uključujući i njegove izmene i dopune“.

Članom 9. Izmena Zakona promenjen je član 24. Zakona, koji reguliše organizovanje zaštite od požara prema ugroženosti od požara. Cilj ove izmene je jasnije uređivanje obaveze vlasnika, odnosno, korisnika objekata razvrstanih u različite kategorije ugroženosti od požara.

Prema novom tekstu u članu 24, razvrstavanje prema stepenu ugroženosti od požara jeste sledeće:

1) privredno društvo odnosno drugo pravno ili fizičko lice, koje je vlasnik odnosno korisnik objekta ili zemljišta s visokim rizikom od izbijanja požara razvrstava se u prvu kategoriju ugroženosti od požara (u daljem tekstu: subjekat u prvoj kategoriji) i obavezno je da organizuje sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara, obezbedi tehnički opremljenu i obučenu vatrogasnu jedinicu s potrebnim brojem vatrogasaca i obezbedi adekvatnu opremu i uređaje za gašenje požara;

2) privredno društvo odnosno drugo pravno ili fizičko lice, koje je vlasnik odnosno korisnik objekta ili zemljišta s povećanim rizikom od izbijanja požara razvrstava se u drugu kategoriju ugroženosti od požara (u daljem tekstu: subjekat u drugoj kategoriji) i obavezno je da organizuje sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara i stalno dežurstvo s potrebnim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenje mera zaštite od požara i obezbedi adekvatnu opremu i uređaje za gašenje požara;

3) privredno društvo, odnosno drugo pravno ili fizičko lice, koje je vlasnik odnosno korisnik objekta ili zemljišta sa izvesnim rizikom od izbijanja požara razvrstava se u treću kategoriju ugroženosti od požara (u daljem tekstu: subjekat u trećoj kategoriji) i obavezno je da organizuje sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara s potrebnim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenje mera zaštite od požara i obezbedi adekvatnu opremu i uređaje za gašenje požara.

Razvrstavanje privrednih društava i drugih pravnih i fizičkih lica u skladu s navedenim merilima vrši se rešenjem o kategorizaciji koje donosi Ministarstvo.

Čl. 11, 12. i 13. Izmena Zakona dodaje se novi član 27a i menjaju se članovi 27. i 28. osnovnog teksta Zakona, tako što se propisuje obaveza isticanja na vidnom mestu Plana evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara. Takođe, precizno se propisuje sadržina Pravila zaštite od požara. Konkretno:

  1. U članu 27, koji reguliše Plan zaštite od požara, utvrđuje se novina da ovaj plan mora ubuduće da sadrži „proračun maksimalnog broja ljudi koji se mogu bezbedno evakuisati iz objekta.“ Takođe, u ovom članu dodaje se novi stav 4. kojim se propisuje da Plan zaštite od požara (autonomne pokrajine, jedinica lokalne samouprave i subjekata u prvoj i drugoj kategoriji ugroženosti od požara) mora biti usklađen s promenama nastalim kao posledica urbanističkih, tehničko-tehnoloških i drugih promena od značaja za zaštitu od požara kroz izmene i dopune plana zaštite od požara. Inoviran je i stav 5. u ovom članu, pa se ubuduće saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova, osim na Plan zaštite od požara, mora pribaviti i na izmene i dopune tog plana.
  2. Odredbe novog člana 27a Zakona odnose se na plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara. Prema tim odredbama, subjekti u prvoj, drugoj i trećoj kategoriji ugroženosti od požara moraju imati Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara, koji moraju biti istaknuti na vidljivom mestu.
  3. Prema inoviranom članu 28. Zakona, privredno društvo odnosno drugo pravno ili fizičko lice, koje je vlasnik odnosno korisnik poslovnih, industrijskih i objekata javne namene i slobodnostojećih garaža, a koji nisu u obavezi da imaju Plan zaštite od požara, kao i objekata u trećoj kategoriji ugroženosti od požara, i stambene zgrade donose Pravila zaštite od požara koja obuhvataju:

1) organizaciju tehnoloških procesa na način da rizik od izbijanja i širenja požara bude otklonjen, a da u slučaju njegovog izbijanja bude obezbeđena bezbedna evakuacija ljudi i imovine i sprečeno njegovo širenje;

2) zaštitu od požara u zavisnosti od namene objekta s potrebnim brojem lica osposobljenih za obavljanje poslova zaštite od požara;

3) Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara;

4) način osposobljavanja zaposlenih za sprovođenje zaštite od požara;

5) prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih za sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara;

6) proračun maksimalnog broja ljudi koji se mogu bezbedno evakuisati iz objekta.

Tačke 2), 4), 5) i 6) navedenih Pravila zaštite ne odnose se na obaveze stambene zgrade.

Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara iz tačke 3) Pravila zaštite moraju biti istaknuti na vidljivom mestu.

Kao što se vidi, ove nove zakonske odredbe propisuju Pravila zaštite od požara, kao novi dokument koji će morati da donesu  subjekti koji nisu u obavezi da imaju Plan zaštite od požara, kao i vlasnici objekata u trećoj kategoriji ugroženosti od požara, i stambene zgrade.

Članom 14. Izmena Zakona menja se član 29. Zakona, koji ima za predmet regulativu zaštite od požara u planskim dokumentima. Novi tekst ovog člana propisuje šta planski dokument, pored uslova propisanih posebnim zakonom koji uređuje oblast gradnje i uređenja prostora, mora da sadrži u pogledu mera zaštite od požara i eksplozija. Jasno se utvrđuje da je pre izrade planskih dokumenata nosilac posla na izradi planskog dokumenta dužan da pribavi mišljenje Ministarstva, koje sadrži uslove zaštite od požara i eksplozija koje je potrebno predvideti predmetnim planskim dokumentima.

Čl. 15. i 16. Izmena Zakona izmenjene su odredbe čl. 30. i 31. Zakona, koji uređuju sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara prilikom izgradnje objekata, tako što su definisani bitni zahtevi zaštite od požara prilikom projektovanja i izgradnje, kao i načini za dokazivanje njihove ispunjenosti. Takođe, precizno je utvrđena sadržina Glavnog projekta zaštite od požara. Konkretno:

  1. Inovirani član 30. Zakona precizira osnovne zahteve zaštite od požara prilikom projektovanja i izgradnje objekta koji se gradi prema zakonu koji uređuje oblast planiranja i izgradnje (očuvanje nosivost konstrukcije, sprečavanje širenje vatre i dima unutar objekta i na susedne objekte i omogućavanje sigurne i bezbedne evakuacije ljudi). Ovaj član precizira i načine dokazivanja ispunjenosti zahteva zaštite od požara.
  2. Prema inoviranom članu 31. Zakona, glavni projekat zaštite od požara je sastavni deo tehničke dokumentacije za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju objekata sa svim pripadajućim instalacijama, opremom i uređajima. Ovaj član precizira šta glavni projekat zaštite od požara mora da sadrži. Izuzetno, glavni projekat zaštite od požara ne mora biti sastavni deo tehničke dokumentacije ukoliko se osnovni zahtevi zaštite od požara mogu sagledati kroz tehničku dokumentaciju za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju objekta.

Čl. 17. i 18. Izmena Zakona odnose se na promene u čl. 33. i 34. Zakona, tako što je razdvojena nadležnost u postupcima davanja saglasnosti na tehničku dokumentaciju sa aspekta zaštite od požara, između Ministarstva i njegovih područnih organizacionih jedinica, a u odnosu na složenost, namenu i značaj objekata.

Članom 19. Izmena Zakona izmenjen je član 36. Zakona, kojim je uređeno utvrđivanje sprovedenosti mera zaštite od požara i podobnosti objekata za upotrebu tako što je obaveza pribavljanja saglasnosti o sprovedenim merama zaštite od požara preneta sa organa uprave nadležnog za izdavanje upotrebne dozvole, na investitora odnosno vlasnika objekta. Preciziran je način na koji se dokazuje da je objekat podoban za upotrebu i navedeni dokazi koje je potrebno dostaviti u ovom postupku, čime je podignut nivo pravne sigurnosti stranaka u postupku a ima za cilj i skraćivanje trajanja postupka odlučivanja i bržem i efikasnijem ostvarivanju prava građana.

Članom 20. Izmena Zakona izmenjen je član 40. Zakona, kojim su uređene preventivne mere u objektima visokogradnje, tako što je izvršeno usaglašavanje s drugim važećim propisima koji uređuju ovu oblast u Republici Srbiji. Konkretno, u članu 40. inoviran je stav 2. koji propisuje da za finalnu obradu horizontalnih i vertikalnih površina koridora evakuacije u objektima visokogradnje mogu se upotrebljavati samo materijali koji imaju zahtevane karakteristike reakcije na požar u skladu s propisima i standardima za koje se mora pribaviti dokaz o karakteristikama reakcije na požar izdat od nadležne ustanove u skladu s posebnim propisima i dati ga na uvid nadležnom organu.

Prevencija požara u visokogradnji istaknuta je i u novom stavu 3. ovog člana, time što se propisuje da u objektima visokogradnje, način postavljanja instalacija i materijali za instalacije moraju imati odgovarajuće karakteristike u požaru u skladu s propisima i standardima, i za to je potrebno pribaviti dokaz izdat od nadležne ustanove u skladu s posebnim propisima i dati ga na uvid nadležnom organu.

Čl. 21, 22. i 23. Izmena Zakona vrši se intervencija u čl. 42, 43. i 44. Zakona, tako što se bliže uređuje obaveza ugradnje stabilnih sistema za dojavu požara, održavanje i kontrolisanje instalacija i uređaja.

Na primer, u inoviranom članu 42. Zakona traži se da pri projektovanju i izgradnji objekata kao što su hoteli, robne kuće, tržni centri, bioskopi, dečije ustanove, škole, visokoškolske ustanove, ustanove kulture, zdravstvene ustanove, sportske i koncertne dvorane, stadioni s poslovnim prostorom, aerodromske zgrade i visoki objekti, obavezna je ugradnja sistema za otkrivanje i dojavu požara. Pri projektovanju i izgradnji visokih objekata (osim stambenih objekata) obavezna je ugradnja sistema za gašenje požara.

Prema inoviranom članu 43. Zakona, instalacije i uređaji za automatsko otkrivanje i dojavu požara, gašenje požara, detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova, instalacije u zonama opasnosti od eksplozije, instalacije za odvođenje dima i toplote, instalacije hidrantske mreže za gašenje požara, kao i mobilni uređaji za gašenje požara moraju se održavati u ispravnom i funkcionalnom stanju, sprovođenjem odredbi tehničkih propisa, standarda i uputstava proizvođača, a prema inoviranom članu 44. Zakona, ispravnost instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara, gašenje požara, detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova, instalacija u zonama opasnosti od eksplozije, instalacija za odvođenje dima i toplote, instalacija hidrantske mreže za gašenje požara, kao i mobilnih uređaja za gašenje požara mora se kontrolisati na svakih šest meseci od strane ovlašćenog pravnog lica.

Članom 24. Izmena Zakona dodaje se novi član 44a, kojim je predviđeno da ministar donosi tehničke propise kojima se regulišu bezbednost i zaštita od požara i eksplozija na instalacijama i objektima uzimajući u obzir vrstu instalacija, specifičnost samog objekta, delatnost koja se u objektu obavlja i opasnost od požara i eksplozija za ljude i imovinu, kao i druge tehničke propise potrebne za sprovođenje ovog zakona.

Članom 26. Izmena Zakona izmenjen je član 53. Zakona tako što je preciznije uređeno vršenje i obim i program osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara.

Prema novim st. 1. i 2. u ovom članu, osnovna obuka iz oblasti zaštite od požara organizuje se za sve zaposlene odmah po stupanju na rad, a najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na rad. Osnovnu obuku i praktičnu proveru znanja zaposlenih za potrebe trećih lica obavljaju pravna lica koja za to imaju odobrenje Ministarstva. Lica koja rade na poslovima zaštite od požara mogu obavljati osnovnu obuku i praktičnu proveru znanja zaposlenih u pravnom licu u kome su zaposleni. Program osnovne obuke zaposlenih ima opšti deo i posebni deo koji sadrži specifičnosti zaštite od požara za delatnost kojom se pravno lice bavi. Minimum sadržaja programa osnovne obuke zaposlenih propisaće ministar.

Članom 28. Izmena Zakona dodaje se novi član 59a, kojim se propisuje ovlašćenje ministra unutrašnjih poslova da bliže uredi organizaciju, način vršenja službe, disciplinu, kriterijume za rad, napredovanje i stručno usavršavanje u vatrogasno-spasilačkim jedinicama Ministarstva. Istovremeno članom 29. Izmena Zakona brisan je član 63. koji je uređivao oblast stručnog usavršavanja pripadnika vatrogasno spasilačkih jedinica Ministarstva.

Članom 30. Izmena Zakona izmenjen je član 65. Zakona, tako da je predviđen osnov za finansiranje dobrovoljnog vatrogastva. Takođe je predviđen osnov da se podzakonskim aktom bliže uredi oblast dobrovoljnog vatrogastva. Naime, prema novim odredbama u članu 65. Zakona, u budžetu jedinica lokalne samouprave, budžetu autonomne pokrajine i budžetu Republike Srbije obezbeđuju se sredstva za programske aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava odnosno vatrogasnih saveza osnovanih za određenu teritoriju, u skladu sa zakonom. Osnivanje, organizaciju, delovanje, prava i obaveze pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih jedinica, društava odnosno saveza propisuje ministar.

Članom 31. Izmena Zakona vrši se intervencija u članu 73. stav 2. Zakona tako što se nadzor nad sprovođenjem odredaba ovog Zakona u namenskim industrijama izuzima iz nadležnosti Ministarstva odbrane i ponovo se utvrđuje nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova.

Dakle, novina je da se nadzor nad sprovođenjem odredaba Zakona u namenskim industrijama izuzme iz nadležnosti Ministarstva odbrane i vršenje nadzora u ovim objektima ponovo poveri Ministarstvu unutrašnjih poslova. Objekti namenske proizvodnje su u nadzoru Ministarstva unutrašnjih poslova poslednjih trideset godina, za koje vreme su sagledani tehnološki procesi, normativno uređenje zaštite od požara za svaki od objekata, organizacija zaštite od požara i drugi bitni elementi u oblasti zaštite od požara. Pored toga Ministarstvo unutrašnjih poslova vrši nadzor u objektima namenskih industrija i na osnovu propisa kojima je uređena oblast proizvodnje, skladištenja i prometa eksplozivnih materija. Novina uvedena Zakonom da se nadzor nad sprovođenjem mera zaštite od požara u pomenutim objektima poveri Ministarstvu odbrane, u praksi nije u potpunosti zaživela, a novo rešenje vraća kontinuitet u nadzoru nad ovim složenim sistemima s visokom ugroženosti od požara, čime se na bolji način postiže svrha Zakona.

Članom 32. Izmena Zakona menja se član 77. stav 1. tačka 2) Zakona, tako što se utvrđuje da je opasnost od izbijanja i širenja požara i nepostojanje uslova za sigurnu evakuaciju ljudi iz objekta jedan od osnova za zabranu vršenja određenog posla u tom objektu, dok se opasnost ne otkloni. Prema ovoj novoj, restriktivnoj odredbi, inspektor Ministarstva može rešenjem naložiti zabranu vršenja određenog posla u objektu, delu objekta ili prostoru ako im očigledno preti opasnost od izbijanja i širenja požara ili ako nisu obezbeđeni uslovi za sigurnu evakuaciju ljudi, dok se drugim protivpožarnim merama (adaptacija objekta, dela objekta ili prostora postavljanjem protivpožarnih zapreka i sl.) ova neposredna opasnost ne otkloni, kao i zabranu upotrebe objekta, ako nije utvrđena podobnost objekta za upotrebu izdavanjem dozvole za upotrebu.

Članom 33. Izmena Zakona precizirana je i dopunjena odredba člana 80. Zakona, kojom je uređen nadzor nad građenjem objekata. Inoviranim odredbama ovog člana precizirano je šta nadzor nad građenjem objekata obuhvata, i koje lice, s kakvim kvalifikacijama može da vrši stručni nadzor.

Članom 34. do 37. Izmena Zakona zakona dopunjene su kaznene odredbe Zakona tako što su propisane kao prekršaj radnje suprotne utvrđenim izmenama i dopunama. Takođe, kao prekršaj su propisane i nesprovođenje naloženih mera zaštite od požara u datom roku, onemogućavanje nesmetanog vršenja poslova inspektoru, ne davanje na uvid potrebna dokumenta i predmete i ne pružanja druge tražene pomoći.

Podzakonski propisi predviđeni Izmenama Zakonom doneće se u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu Izmena Zakona (do 4. 9. 2015. godine).

propisi.net