Inspekcija rada

Inspekcijski nadzor u oblasti rada sa posebnim osvrtom na nadzor nad primenom novih propisa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Prilikom izvršenih inspekcijskih nadzora u oblasti radnih odnosa, inspektori rada najčešće utvrđuju nepravilnosti vezane za:

 1. zasnivanje radnog odnosa
 2. radno vreme
 3. odmore i odsustva
 4. zarade, naknade zarade i drugih primanja
 5. ostvarivanje i zaštitu prava zaposlenih
 6. rad van radnog odnosa

Najčešći nedostaci utvrđeni prilikom izvršenih inspekcijskih nadzora u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

 1. U delu koji se odnosi na procenu rizika:
 • da procena rizika nije vršena za radno mesto kao prostor namenjen za obavljanje poslova kod poslodavca do čije se tačne lokacije i naziva dolazi snimanjem organizacije rada u postupku procene rizika, već samo za poslove koje zaposleni obavlja, onako kako su isti utvrđeni pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova, odnosno ugovorom o radu , ili drugim ugovorom u smislu Zakona o radu.
 • da u postupku procene rizika nisu prepoznate i utvrđene konkretne opasnosti i štetnosti na radnom mestu, koje mogu izazvati povredu na radu ili ugroziti zdravlje zaposlenog, već su samo navedene onako kako su propisane Pravilnikom o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i radnoj okolini.
 • da se ne vrše stalne izmene i dopune akta o proceni rizika za radna mesta i ako je na istim radnim mestima došlo do promene i radnih procesa i opreme za rad i adaptacija objekata i sl. (na primer, akta doneta 2008. ili 2009.godine, a u međuvremenu poslodavac je uveo novu tehnološku opremu a izmena i dopuna akta o proceni rizika za to ili ta radna mesta nije vršena).
 1. U delu koji se odnosi na sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu:
 • da sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu nisu određena na osnovu procene rizika nastanka povrede i oštećenja zdravlja zaposlenih, odnosno prepoznatih i utvrđenih opasnosti i štetnosti na radnom mestu,
 • da se zaposlenima izdaju na korišćenje sredstva i oprema lične zaštite na radu, koja nisu određena aktom o proceni rizika,
 • da za izdata sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu ne postoje dokazi da su ista proizvedena u skladu sa propisima o bezbednosti proizvoda.
 1. U delu koji se odnosi na propisanu dokumentaciju za opremu za rad, sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu i opasne materije :
 • da se zaposlenima daje na upotrebu oprema za rad, sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu i opasne materije, a da poslodavci uglavnom ne raspolažu propisanom dokumentacijom na srpskom jeziku za njihovu upotrebu i održavanje, odnosno pakovanje, transport, korišćenje i skladištenje, u kojoj je proizvođač odnosno isporučilac naveo sve bezbednosno-tehničke podatke, važne za ocenjivanje i otklanjanje rizika na radu, a posebno zabrinjava što je takva situacija i kada se radi o opremi za rad i sredstvima i opremi za ličnu zaštitu na radu koja su proizvedena posle 01.01.2012. godine (mašine) odnosno posle 01.07.2013. godine (sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu).
 1. U delu koji se odnosi na osposobljavanje zaposlenih:
 • da zaposleni u toku osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad nisu upoznati sa svim vrstama rizika i sa konkretnim merama za bezbednost i zdravlje na radu u skladu sa aktom o proceni rizika za radno mesto na kome obavljaju ugovorene poslove,
 • da zaposleni koji svoje poslove obavljaju na dva ili više radnih mesta nisu osposobljeni za bezbedan i zdrav rad na svakom od radnih mesta,
 • da nije donet Program o osposobljavanju zaposlenih za bezbedan i zdrav rad,
 • da se ne vrši periodična provera osposobljenosti zaposlenih za bezbedan i zdrav rad i to kako onih koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom, tako i ostalih zaposlenih.
 1. U delu koji se odnosi na organizovanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu:
 • da lica za bezbednost i zdravlje na radu ne obavljaju poslove utvrđene zakonom, a naročito ne izvršavaju obavezu koja se odnosi na svakodnevno praćenje i kontrolisanje primene mera za bezbednost i zdravlje na radu .
 1. U delu koji se odnosi na evidencije :
 • da se evidencija o zaposlenima osposobljenim za bezbedan i zdrav rad (Obrazac 6) ne vodi i ne čuva na propisan način, u smislu da se u istu ne unose svi traženi podaci, a naročito oni koji se odnose na rizike sa kojima je zaposleni upoznat prilikom osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad i koji se odnose na konkretne mere za bezbedan i zdrav rad na datom radnom mestu,
 • da se ne vode i ne čuvaju sve evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Najčešći uzroci povreda na radu

Analizom uzroka i okolnosti zbog kojih je došlo do povreda na radu, utvrđeno je da su najčešći uzroci povređivanja sledeći:

 • nebezbedan rad na visini i na nepropisno montiranim skelama;
 • nekorišćenje propisanih sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu prvenstveno rad bez zaštitnog šlema i zaštitnog opasača;
 • rad u nepropisno obezbeđenim iskopima;
 • neprimenjivanje osnovnih načela organizacije izvođenja radova;
 • odstupanje od propisanog i utvrđenog procesa rada;
 • nepropisna saradnja (koordinacija) učesnika u radu,
 • nepropisan rad sa opremom za rad;
 • neosposobljenost angažovanih na radu za bezbedan rad;
 • nepotpuno sprovođenje mera bezbednosti i zdravlja na radu na mestima rada;
 • angažovanje znatnog broja neobučenih lica koja rade na “crno“.

 

Vladan Mitrović, spec. struk. inž. znr.